Nowelizacja kodeksu pracy – definicja mobbingu – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 lipca 2020 roku do sejmowej komisji do spraw zmian w kodyfikacjach trafił projekt nowelizacji Kodeksu pracy z dnia 2 lipca 2020 roku. Projekt zakłada rozszerzenie definicji mobbingu, a jego pośrednim celem jest wyrównywanie różnic płacowych pomiędzy kobietami i mężczyznami wykonującymi taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości.

Projekt zakłada, że za mobbing będzie można uznać także działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, które spełnia łącznie następujące warunki:

  • polega na uporczywym i długotrwałym różnicowaniu wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć pracownika,
  • wywołuje u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej,
  • powoduje lub ma na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie
    z zespołu współpracowników.

Celem wprowadzenia zmian jest wyeliminowanie różnicy w zarobkach ze względu na płeć pracownika i wzmocnienie ochrony poprzez włączenie tych kwestii nie tylko do zasady równego traktowania pracowników (art. 183c kp), ale także do definicji mobbingu (art. 943 kp – po spełnieniu jednocześnie dodatkowych przesłanek).  Projekt zmian uzasadnia istniejąca i potwierdzana luka płacowa, która według informacji GUS z 2018 roku stanowi 19,9 % – w kwestii przeciętnego wynagrodzenia  kobiet i mężczyzn (zgodnie z danymi wskazanymi w uzasadnieniu projektu). Różnice istnieją pomimo konstytucyjnych i kodeksowych instytucji mających na celu przeciwdziałaniu takim zjawiskom.

Powyższe oznacza, że w przypadku, gdy różnica w wynagrodzeniu ze względu na płeć spełni przesłanki mobbingu, taki pracownik obok odszkodowania będzie mógł dochodzić zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku z doznanym rozstrojem zdrowia.

O zmianach w Kodeksie pracy będziemy Państwa informować na bieżąco. W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.


KONTAKT

Honorata Sikibicka, radca prawny

honorata.skibicka@wojewodka.pl

tel. 724 555 150

Kornel Kowalski, radca prawny

kornel.kowalski@wojewodka.pl

tel. 724 555 727


INFORMACJA PRAWNA PDF