Raporty

Raport pt. Pracownicze Plany Kapitałowe – szansa czy miraż? został przygotowany przez dr. Antoniego Kolka oraz dr. Marcina Wojewódkę. Podstawą do przygotowania raportu był projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, którego założenia zostały opublikowane dnia 7 listopada 2017 roku na rządowych stronach internetowych, jak też odpowiedzi na interpelacje poselskie, odnoszące się do analizowanego zagadnienia oraz dostępne publikacje medialne. Ambicją Autorów niniejszego Raportu jest zwrócenie uwagi na wybrane aspekty planowanych Pracowniczych Planów Kapitałowych, a w szczególności wskazanie zidentyfikowanych na obecnym etapie szans, obszarów ryzyk związanych z PPK, a także barier w tworzeniu oraz funkcjonowaniu tych rozwiązań. Zamiarem Autorów jest zainicjowanie dyskusji w przedmiocie poruszanego zagadnienia. Raport zawiera także postulaty uwzględnienia w finalnym projekcie legislacji PPK określonych rozwiązań oraz dorobku ekonomii behawioralnej.

Raport Wybrane aspekty prawne Pracowniczych Planów Kapitałowych został opracowany dr. Macieja Balcerowskiego oraz mec. Adriana Prusika. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w oparciu o treść projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, opublikowanego w dniu 15 lutego 2018 roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, a także ogłoszone wcześniej założenia dotyczące ustawy o PPK. Celem przygotowanego raportu jest analiza niektórych aspektów opublikowanego projektu ustawy, a także próba udzielenia odpowiedzi na wybrane węzłowe zagadnienia prawne, zidentyfikowane na gruncie projektu. Należy jednocześnie zastrzec, że Raport nie jest systemowym czy kompleksowym omówieniem wszystkich zagadnień dotyczących PPK. Autorzy wyrażają nadzieję, że Raport Wybrane aspekty prawne Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie istotnym głosem w dyskusji nad finalnym kształtem pracowniczych planów kapitałowych.

Najbliższe miesiące będą przełomowe w zakresie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. Dotychczasowe możliwości oszczędzania, w tym w szczególności Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), zostaną uzupełnione o nową instytucję, jaką będą Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Będą one stanowiły nową jakość dla większości pracodawców działających w naszym kraju. Po raz pierwszy zostaną stworzone systemowe ramy dla dodatkowego oszczędzania na emeryturę, obejmujące takie rozwiązania jak obowiązkowe utworzenie i obowiązkowy zapis do PPK większości zatrudnionych, a także obligatoryjne finansowanie wpłat przez uczestników i zatrudniających, wzmocnione zachętami finansowymi ze środków publicznych. PPK staną się realną alternatywą dla już działających od prawie 20 lat PPE. W związku z powyższym, przed wieloma podmiotami powstanie konieczność podjęcia decyzji o wyborze jednego z tych rozwiązań. Celem niniejszego opracowania jest pomoc w podjęciu tej decyzji, w postaci przedstawienia porównania wybranych aspektów PPE i PPK. Zaktualizowane opracowanie „20 odsłon PPE vs PPK” przygotowaliśmy na podstawie uchwalonej przez Sejm ustawy o PPK z dnia 4 października 2018 r.

Niniejszy Raport pt. PPE w przeddzień wejścia w życie PPK – praktyka rynkowa został przygotowany przez ekspertów Instytutu Emerytalnego dr. Antoniego Kolka oraz dr. Marcina Wojewódkę. Ambicją Autorów Raportu jest zwrócenie uwagi na wybrane aspekty obecnie funkcjonującego rynku grupowego dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w Polsce, w postaci pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Raport adresowany jest głównie do pracodawców, którzy w najbliższym czasie staną przed wyzwaniem związanym z dokonaniem wyboru właśnie między PPE a planowanymi pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK). Opracowanie, które oddajemy w Państwa ręce, ma stanowić w założeniu źródło obiektywnej wiedzy o aktualnym rozwoju PPE, a także o ofercie rynkowej wiodących usługodawców PPE.