Pracownicze Programy Emerytalne

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) to forma tzw. III filaru systemu zabezpieczenia społecznego. Ich istotą jest grupowe oszczędzanie organizowane oraz finansowane przez pracodawców dla swoich pracowników. Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. posiada unikalne na rynku, kilkunastoletnie doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu planów i programów emerytalnych. Współtworzyliśmy kilkadziesiąt PPE we wszystkich formach przewidzianych ustawą o PPE, organizowaliśmy pracownicze towarzystwa emerytalne oraz pracownicze fundusze emerytalne.

 

Pomoc Kancelarii w zakresie PPE może obejmować:

  • pomoc w wyborze rodzaju i konstrukcji zasad świadczenia emerytalnego (warunki uczestnictwa, dostępne fundusze);
  • pomoc w wyborze podmiotu zarządzającego szukając podmiotu, który spełni wymagania pracodawcy, a nie oferowanego standardowego produktu dostępnego dla wszystkich;
  • negocjacje z podmiotem zarządzającym oraz doprowadzenie do zawarcia umowy zabezpieczającej należycie interesy pracodawcy, negocjacje ze związkami zawodowymi lub innymi grupami pracowników;
  • reprezentację pracodawcy przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) w postępowaniu o wpis PPE do rejestru programów;
  • przygotowanie lub opiniowanie materiałów komunikacyjnych dotyczących wdrażanego świadczenia, pomoc w przygotowaniu oraz wdrożeniu procedur administracyjnych PPE;
  • prowadzenie prezentacji dla zarządów, związków zawodowych oraz pracowników lub ich wybranych grup na temat wdrażanego świadczenia;
  • monitorowanie funkcjonowania świadczenia w postaci: okresowych ocen funkcjonowania PPE, monitorowania działalności podmiotu zarządzającego, pomocy pracodawcy w przypadku renegocjacji umów składających się na świadczenie (z podmiotem zarządzającym oraz z pracownikami), reprezentacja pracodawcy w postępowaniach przed KNF oraz w czasie ewentualnych kontroli oraz postępowań sądowo-admnistracyjnych;
  • bieżące informowanie o zmianach w otoczeniu prawnym oraz podatkowym;
  • reprezentację w postępowaniach sądowych związanych z PPE;
  • inne specyficzne potrzeby pracodawców związane z PPE.

W zagadnieniach związanych z kwestiami dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego kancelaria Wojewódka i Wspólnicy Sp.k. stale współpracuje z Instytutem Emerytalnym. W wyniku efektywnej współpracy, poza pracą na rzecz Klientów, powstały raporty dotyczące kwestii emerytalnych, takie jak Pracownicze Plany Kapitałowe – szansa czy miraż?Wybrane aspekty prawne Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz 20 odsłon PPE vs PPK