Koronawirus: wybrane uprawnienia pracodawcy – informacja prawna

W związku otrzymywanymi od naszych Klientów pytaniami dotyczącymi możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami działań podejmowanych przez pracodawcę w związku z ewentualnym podejrzeniem zaistnienia przypadków koronawirusa wśród pracowników, poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji w tym zakresie.

Możliwość odmówienia pracownikom dopuszczenia do pracy

W sytuacji zidentyfikowania przez pracodawcę zagrożenia wystąpienia u danego pracownika wirusa COVID-19, np. po powrocie pracownika z podróży do kraju o dużej liczbie zarażonych, mimo że obowiązujące przepisy nie dają bezpośrednich podstaw do odsunięcia takiego pracownika od świadczenia pracy, tj. jest do nie dopuszczenia go do świadczenia pracy, to w ocenie Kancelarii takie działania pracodawcy, jako podjęte w wyższym celu ochronny dobra innych pracowników oraz samego zakładu pracy, mogą zostać podjęte. W takim przypadku pracodawca powinien wskazać pracownikowi na piśmie przyczynę odmowy dopuszczenia do pracy oraz w miarę możliwości określić z góry okres tego braku możliwości podjęcia świadczenia pracy przez pracownika. Za wskazany powyżej okres pracownik powinien otrzymać takie samo wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby świadczył pracę.

Możliwość zlecenia pracownikowi świadczenia pracy z domu

W sytuacji zidentyfikowania przez pracodawcę zagrożenia wystąpienia u danego pracownika przypadku koronowirusa, uprawnieniem pracodawcy będzie nakazanie takiemu pracownikowi świadczenia pracy bezpośrednio z domu czy innego miejsca. Mimo że obowiązujące przepisy nie dają pracodawcy bezpośrednich podstaw do takiego działania, to w ocenie Kancelarii pracodawca może je podjąć w celu ochronny dobra innych pracowników oraz samego zakładu pracy. W takim przypadku pracodawca powinien wskazać pracownikowi na piśmie przyczynę nakazania świadczenia pracy z domu lub innego miejsca oraz w miarę możliwości określić z góry okres tego braku możliwości podjęcia się świadczenia pracy przez pracownika w zakładzie pracy. Za wskazany powyżej okres pracownik powinien otrzymać takie samo wynagrodzenie, jakie otrzymał by, gdyby świadczył pracę w miejscu wskazanym w umowie o pracę.

Możliwość skierowania pracownika na badania kontrolne

Pracodawca może także skierować pracownika, u którego pracodawca zidentyfikował ryzyko wystąpienia wirusa COVID-19, na badania kontrolne, a obowiązkiem pracownika w takim przypadku jest poddanie się badaniom. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas wykonywania badań kontrolnych.

Brak możliwości fizycznego uniemożliwienia świadczenia przez pracownika pracy na terenie zakładu pracy

W sytuacji zidentyfikowania przez pracodawcę zagrożenia wystąpienia u danego pracownika przypadku koronowirusa, pracodawca nie może – poza wskazanymi powyżej przypadkami – podejmować w stosunku do takiego pracownika na terenie zakładu pracy działań o charakterze izolującym go czy w inny sposób uniemożliwiający świadczenie pracy przez. Takie działania pracodawcy mogą bowiem być traktowane jako szykanowanie pracownika, a nawet stanowić przejaw niedozwolonego mobbingu.

Brak możliwości jednostronnego skierowania pracownika na urlop wypoczynkowy

Pracodawca nie może także jednostronnie skierować pracownika, u którego zidentyfikował ryzyko wystąpienia wirusa COVID-19, na urlop wypoczynkowy. Możliwe jest natomiast uzgodnienie takiego urlopu z danym pracownikiem. Pracodawca nie może przy tym wydawać poleceń pracownikowi co do sposobu wykorzystania urlopu.

Powyżej przedstawialiśmy jedynie niektóre kwestie wiążące się z zaistniałą sytuacją prawno-pracowniczą w związku z ryzykiem zachorowań na koronawirusa. W zależności od okoliczności występujących u danego pracodawcy mogą pojawiać się inne specyficzne przypadki, które należy adresować w sposób indywidualny. Mamy nadzieję, że przekazana informacja będzie dla Państwa przydatna.  W razie powstania pytań pozostajemy do Państwa pełnej dyspozycji.

INFORMACJA PRAWNA PDF