Informacja prawna – Obowiązek informacyjny pracodawcy w zakresie PPE

DOTYCZĄCA: możliwa konieczność zebrania, przygotowania oraz przekazania przez pracodawcę informacji o prowadzonym pracowniczym programie emerytalnym (PPE)

SPORZĄDZONA PRZEZ: radcę prawnego dra Marcina Wojewódkę (WA-5369)

Uruchomienie systemu pracowniczych planów kapitałowych (PPK)

W nawiązaniu do wcześniej przekazywanych informacji przypominamy, że w dniu 25 października 2019 roku upłynął ostateczny termin wynikający z przepisów ustawy o PPK na zawarcie umowy o zarządzanie w ramach pracowniczego planu kapitałowego dla podmiotów zatrudniających, które na dzień 31 grudnia 2018 roku zatrudniały co najmniej 250 osób zatrudnionych w rozumieniu przepisów ustawy o PPK. Zawarcie takiej umowy o zarządzanie PPK jest obowiązkiem każdego podmiotu zatrudniającego, chyba że jest on zwolniony z obowiązku tworzenia PPK w związku z prowadzonym pracowniczym programem emerytalnym (PPE). Zgodnie z wiedzą posiadaną przez Kancelarię taka sytuacja – zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK –  zachodzi w Państwa przypadku.

Warunki zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK

W tym miejscu przypominamy, że warunkiem utrzymania przez danego pracodawcę posiadanego zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK, jest to aby do przedmiotowego PPE prowadzonego przez tego pracodawcę była cały czas opłacana składka podstawowa (finansowana przez pracodawcę) w wysokości nie mniejszej niż 3,5% wynagrodzenia uczestników PPE (odpowiednie postanowienie musi się znajdować w treści umowy zakładowej składającej się na PPE), a ponadto w danym PPE uczestniczyć winno co najmniej 25% osób zatrudnionych u tego pracodawcy.

Obowiązek informacyjny po stronie Pracodawcy

Informujemy, że z obowiązujących od dnia 25 czerwca 2019 roku przepisów art. 8 ust. 5a i 5b ustawy o PPK wynika, że podmiot Polski Fundusz Rozwoju (dalej PFR) może wystąpić do takiego pracodawcy, który nie prowadzi PPK z uwagi na posiadane zwolnienie, z wezwaniem do złożenia oświadczenia o prowadzeniu PPE wraz ze wskazaniem wysokości naliczanej i odprowadzanej składki podstawowej do PPE, a także procentowego udziału osób zatrudnionych, które uczestniczą w PPE. Podkreślamy, że przedmiotowy obowiązek powstanie wyłącznie na skutek ewentualnego wezwania otrzymanego przez pracodawcę od PFR. Natomiast brak jest podstaw do samodzielnego działania przez pracodawcę bez otrzymania stosownego wezwania. Wskazujemy również, że mimo iż przepisy ustawy o PPK nie zakreślają jakiegoś szczególnego terminu na wykonanie takiego wezwania przez pracodawcę to naszą rekomendacją jest wykonanie tego wezwania bez zbędnej zwłoki, to jest w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Podobnie, mimo że ustawodawca nie przewidział w przepisach sankcji z tytułu braku przekazania czy nieterminowego przekazania przedmiotowego oświadczenia rekomendujemy do takiego ewentualnego wezwania zastosować się.

Treść oświadczenia pracodawcy   

Obowiązujące przepisy nie przewidują żadnej sztywnej formy czy treści przedmiotowego oświadczenia, poza tym, że powinno ono zawierać:

  • oświadczenie pracodawcy, że prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny
    w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych
  • wskazanie wysokości naliczanej i odprowadzanej składki podstawowej do PPE w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych
  • wskazanie procentowego udziału osób zatrudnionych, które uczestniczą w pracowniczym programie emerytalnym.

Projekt przedmiotowego oświadczenia możemy przygotować w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Państwa. Zastrzegamy, że nie jest niezbędnym załączanie do składanego oświadczenia dokumentów źródłowych dotyczących PPE, jak np. decyzji o wpisie PPE do rejestru czy treści umowy zakładowej w ramach danego PPE.

Jak przygotować się do wezwania

Rekomendacją Kancelarii, mimo że na dzień dzisiejszy nie otrzymali Państwo przedmiotowego wezwania, jest przygotowanie się przez Państwa do złożenia przedmiotowego oświadczenia w postaci zebrania potrzebnych danych do wypełnienia oświadczenia oraz fizyczne przygotowanie go na wypadek otrzymania wezwania z PFR.  W tym celu potrzebować Państwo będą informacji o liczbie Państwa pracowników oraz o liczbie uczestników prowadzonego PPE. Natomiast sam projekt przedmiotowego oświadczenia prześlemy w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez Państwa.

INFORMACJA PRAWNA PDF