Rzeczpospolita – Zewnętrzna służba bhp tylko na przetrwanie

Published in Aktualności

Więksi pracodawcy mogą zlecić realizację funkcji służby bhp na zewnątrz tylko wtedy, gdy nie mają specjalistów wśród załogi i tylko do czasu ich znalezienia. Zatrudniamy w spółce ponad 100 pracowników,…

Read More

Rzeczpospolita – Plany mogą wymusić procedurę zwolnień grupowych

Published in Aktualności

Obowiązek konsultacji z art. 2 dyrektywy powstaje przed dokonaniem czynności prawnych, których skutkiem jest rozwiązanie stosunków pracy (przed dokonaniem wypowiedzeń). Musi to być decyzja skonkretyzowana, ale jeszcze w sferze zamiaru,…

Read More

Rzeczpospolita – Molestowany musi wykazać swój sprzeciw

Published in Aktualności

W sprawie o naruszenie zasady równego traktowania przez molestowanie seksualne pracownik ma uprawdopodobnić wystąpienie zachowania o charakterze seksualnym oraz swój sprzeciw na takie zachowanie. Wówczas na pracodawcy spoczywa ciężar dowodu,…

Read More

Rzeczpospolita – Kontrakt można przejąć w pakiecie z pracownikami

Published in Aktualności

Przejmując realizację kontraktu, nowy główny wykonawca może nieświadomie zyskać również pracowników zatrudnionych dotychczas przez podwykonawców. Przedsiębiorcy, którzy pozyskują kontrakty w trakcie ich realizacji, coraz częściej są świadomi, że z mocy…

Read More

Rzeczpospolita – Transfer pracowników nawet wbrew woli szefa

Published in Aktualności

Z bezwzględnie obowiązującego charakteru art. 231 § 1 kodeksu pracy wynika, że skutek przejścia części zakładu pracy, polegający na zmianie pracodawcy, następuje z mocy prawa (automatycznie), a nie w następstwie…

Read More

Rzeczpospolita – Zmiana przełożonego nie przerywa terminu na dyscyplinarkę

Published in Aktualności

Decydujące jest, czy pracodawca uzyskał wiadomość o okoliczności uzasadniającej dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę w określonym czasie, a nie to, że doszło do zmiany podmiotu działającego w imieniu i reprezentującego…

Read More

Rzeczpospolita – Nadmierne obciążanie pracą to mobbing

Published in Aktualności
Mobbing

Zarzucanie pracą, wysyłanie maili z poleceniami służbowymi do pracownika w dni wolne od pracy, podczas zwolnienia chorobowego i urlopu oraz nieadekwatne rozliczanie ich wykonania, może stanowić mobbing. Tak wynika z…

Read More

Rzeczpospolita – Wynik firmowego alkomatu nie uzasadni dyscyplinarki

Published in Aktualności
Odejście z pracy

To przede wszystkim w interesie pracodawcy leży ustalenie, czy pracownik jest zdolny do świadczenia pracy, czy też znajduje się w stanie wykluczającym jej świadczenie z powodu spożycia alkoholu. To na…

Read More

Rzeczpospolita – Zaniedbania pracodawcy nie wydłużą czasu na dyscyplinarkę

Published in Aktualności

Podjęcie przez pracodawcę czynności sprawdzających, uzasadnionych stanem faktycznym sprawy, może odsunąć w czasie bieg terminu z art. 52 § 2 kodeksu pracy. Jednak zmiana składu osobowego organu pracodawcy nie powoduje…

Read More

Rzeczpospolita – Wypowiedzenie bez kryteriów doboru do zwolnienia

Published in Aktualności

Pracodawca co do zasady powinien wskazać w treści oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę również kryteria, jakimi się kierował, wybierając konkretną osobę do zwolnienia, chyba że pracownik znał te…

Read More
  • 1
  • 2