Rzeczpospolita – Udział w napiwkach bez swobodnego podziału

Published in Aktualności

Jeżeli część otrzymywanej przez pracownika wypłaty ma swoje źródło w zorganizowanym i zobiektywizowanym systemie podziału funduszu tworzonego przez pracodawcę z gromadzonych napiwków pozostawianych przez klientów, będąc istotnym źródłem odpłatności pracy…

Read More

Rzeczpospolita – ZUS podważy zawyżoną podstawę składek

Published in Aktualności

ZUS może negować wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że zostało ono wypłacone na podstawie umowy sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego lub…

Read More

Rzeczpospolita – Przywrócenie do pracy nie wyklucza odszkodowania

Published in Aktualności

Dochodzenie przed sądem przywrócenia do pracy przy niezgodnym z przepisami rozwiązaniu umowy o pracę nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania na podstawie kodeksu cywilnego, jeśli pracownik poniósł szkodę wskutek deliktu pracodawcy….

Read More

Rzeczpospolita – Pozew o sprostowanie protokołu przerwie bieg przedawnienia

Published in Aktualności

Powództwo o ustalenie, że sporne zdarzenie było wypadkiem przy pracy, jak również żądanie ustalenia, że uznany już wypadek nastąpił w okolicznościach innych, niż to wskazano w protokole powypadkowym, lub też…

Read More

Rzeczpospolita – Rozwiązanie umowy nie zlikwiduje problemu mobbingu

Published in Aktualności

Obrona przed mobbingiem nie powinna wymagać od pracownika nieprzedłużania terminowego stosunku pracy ani rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony. Nie są to bowiem efektywne sposoby przeciwdziałania deliktowym zachowaniom mobbera…

Read More

Rzeczpospolita – Ochrona dopiero od 85. dnia ciąży

Published in Aktualności

Termin upływu trzeciego miesiąca ciąży oblicza się według równej miary miesięcy księżycowych (28 dni). Oznacza to, że dla aktywowania ochrony przewidzianej w art. 177 § 3 kodeksu pracy konieczne jest…

Read More

Rzeczpospolita – Transfer pracowników po przejęciu samych zadań

Published in Aktualności

Pojęcie części zakładu pracy w art. 231 k.p. nie może być sprowadzone do samych zadań. Jednocześnie o istnieniu części zakładu pracy (jako jednostki gospodarczej) nie zawsze decyduje jej wyposażenie w…

Read More

Rzeczpospolita – Rekompensata nie tylko za mobbing

Published in Aktualności

Pracodawcy nie powinni bagatelizować zachowań wulgarnych, obraźliwych, agresywnych czy niezgodnych z zasadami etycznymi pomiędzy pracownikami. Choć niektóre zdarzenia nie stanowią mobbingu, to mogą naruszać dobra osobiste pracownika (dobre imię, godność,…

Read More

Rzeczpospolita – Urlop last minute

Published in Bez kategorii

Najpóźniej 30 września pracownicy powinni zacząć korzystać z urlopu zaległego. Nie dotyczy to jedynie czterech dni, które wolno im było wziąć w ubiegłych latach na żądanie. Koniec września oznacza obowiązek…

Read More

Rzeczpospolita – Zewnętrzna służba bhp tylko na przetrwanie

Published in Aktualności

Więksi pracodawcy mogą zlecić realizację funkcji służby bhp na zewnątrz tylko wtedy, gdy nie mają specjalistów wśród załogi i tylko do czasu ich znalezienia. Zatrudniamy w spółce ponad 100 pracowników,…

Read More