Zwolnienie osób poniżej 26. roku życia z PIT – informacja prawna

Z dniem 1 sierpnia 2019 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na mocy której ustawodawca wprowadził tak zwany „zerowy PIT dla młodych”. Zwolnienie działa z mocy prawa, ale wymaga złożenia odpowiednich oświadczeń przez osoby zainteresowane.

Zakres podmiotowy – limit wieku oraz objęte rodzaje umów

Wprowadzone zwolnienie skierowane jest do osób, które nie ukończyły 26 roku życia, a zatrudnione są na podstawie umów o prace i umów zlecenia. Przedmiotowe zwolnienie obowiązuje także w okresie pobierania m.in. wynagrodzenia chorobowego. Z przedmiotowej ulgi nie mogą natomiast skorzystać młodzi przedsiębiorcy (osoby prowadzące działalność gospodarczą) oraz osoby świadczące pracę na podstawie umów o dzieło.

Roczne limity kwotowe

Zwolnienie z opodatkowania jest ograniczone kwotowo. W skali pełnego roku kalendarzowego roczny limit wynagrodzenia zwolnionego z PIT to kwota 85 528 zł. Natomiast w 2019 roku zwolnieniu podlega kwota proporcjonalna za okres sierpień-grudzień 2019, i jest to kwota maksymalnie 35 636,67 zł. Zarobki powyżej tych limitów będą opodatkowane na zasadach ogólnych.

Warunek skorzystania ze zwolnienia w 2019 roku oświadczenie

W celu skorzystania ze zwolnienia już w 2019 roku osoba zainteresowana powinna niezwłocznie złożyć pracodawcy oświadczenie, że wszystkie osiągane przez nią od pracodawcy dochody zostaną objęte zwolnieniem z PIT. Oświadczenie takie powinno zostać złożone przez pracownika po wejściu w życie ustawy, to jest nie wcześniej niż 1 sierpnia 2019 roku. W innym wypadku pracodawca będzie nadal zobowiązany do dokonywania potrąceń zaliczki na podatek PIT. Powstałe w ten sposób nadpłaty podatku zostaną rozliczone po złożeniu rozliczenia rocznego przez uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia.

Automatyczne zwolnienie od 2020 roku – brak konieczności składania kolejnego oświadczenia

W związku z faktem, że przepisy nie przewidują konieczności składania przedmiotowych oświadczeń przez osoby zainteresowane po 2019 roku, należy przyjąć, iż od stycznia 2020 roku pracodawca będzie zobowiązany do automatycznego nienaliczania zaliczki na podatek dochodowy od umów zawartych z osobami poniżej 26 roku życia. Zastrzegamy jednak, że w tym zakresie niezbędne może być jeszcze potwierdzenie powyższego przez organy skarbowe.

Efekt ekonomiczny zwolnienia z PIT

Na przykładzie 2019 roku można wskazać, że osoba otrzymująca minimalne wynagrodzenie z pracę w kwocie 2 250 zł brutto miesięcznie może uzyskać kwotę 133 zł miesięczne więcej, która zostanie przelana na jej konto, zamiast do urzędu skarbowego. Do końca 2019 roku daje to sumarycznie kwotę 665 zł. Najlepiej zarabiający w wieku poniżej 26 lat mogą zyskać maksymalnie w 2019 roku kwotę 564 zł miesięcznie, to jest maksymalnie 2 820 zł do końca 2019 roku.

 

INFORMACJA PRAWNA W FORMACIE PDF

WZÓR OŚWIADCZENIA