Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 roku – INFORMACJA PRAWNA

INFORMACJA PRAWNA Z DNIA 27 LUTEGO 2024 ROKU

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2024 ROKU


OBOWIĄZEK TWORZENIA ZFŚS

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego co najmniej 50 pracowników jest utworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Obowiązek taki istnieje także w przypadku pracodawcy zatrudniającego od 20 do 50 pracowników, jeśli taki wniosek złoży mu zakładowa organizacja związkowa. Natomiast pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych muszą utworzyć taki fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Jednocześnie pracodawcy zatrudniający
od 20 do 50 pracowników mogą (ale nie muszą) tworzyć funduszu.

OBOWIĄZKOWY ODPIS NA ZFŚS 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się przede wszystkim z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Jego wysokość na jednego zatrudnionego ustala się jako określony procent przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Powyższe wynika wprost
z przepisów art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998 ze zm.).

WYSOKOŚĆ ODPISU W 2024 ROKU

Prezes GUS w obwieszczeniu z dnia 16 lutego 2024 roku ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2023 roku wyniosło 6.246,13 zł, a w drugim półroczu 2023 r. wyniosło 6.445,71 zł. Powyższe ma znaczenie dla ustalenia wysokości odpisu na ZFŚS w tym roku.

 

ODPIS OBLIGATORYJNY
na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy 37,5% 2.417,14 zł
na jednego pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych 50% 3.222,86 zł
na jednego pracownika młodocianego:
– I rok nauki 5% 322,29 zł
– II rok nauki 6% 386,74 zł
– III rok nauki 7% 451,20 zł
ZWIĘKSZENIA FAKULTATYWNE (UZNANIOWE)
na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 6,25% 402,86 zł
na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę 6,25% 402,86 zł
na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego; dotyczy to pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu

 

WERSJA PDF