Rzeczpospolita – Zagrożenie upadłością ważniejsze niż opór związków

Opublikowane w Aktualności

Pracodawca, który podjął próbę uzgodnienia ze związkami zawodowymi zmiany regulaminu wynagradzania w celu obniżenia kosztów przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością, nie nadużywa swego prawa, gdy uchyla dotychczasowy regulamin po otrzymaniu wspólnego negatywnego stanowiska organizacji związkowych, niezawierającego żadnych realnych propozycji dostosowywania treści aktu regulującego politykę płacową do zmienionych realiów funkcjonowania firmy.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 9 maja 2018 r. (II PK 60/17).

Niniejsze orzeczenie zapadło na skutek odwołania się pracownicy od wypowiedzenia zmieniającego. Zarówno sąd rejonowy, jak i sąd okręgowy przywróciły powódkę na poprzednie warunki pracy i płacy w pozwanej spółce, obowiązujące przed ich wypowiedzeniem do 30 czerwca 2014 r. W pozwanej spółce obowiązywał regulamin wynagradzania pracowników z 17 marca 2010 r. W życie wprowadził go jednostronnie pracodawca. Po przeprowadzonych negocjacjach ze związkami zawodowymi działającymi w spółce okazało się bowiem, że żadna z organizacji związkowych nie podzieliła negatywnego stanowiska pozostałych organizacji. Strona pozwana w 2013 r. przedstawiła działającym w spółce organizacjom związkowym założenia projektu zmian w regulaminie wynagradzania oraz harmonogram prac nad nowym regulaminem. Związki zawodowe oceniły, że projekt jest bardzo niekorzystny finansowo dla pracowników i zajęły jednolite negatywne stanowisko co do propozycji wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania. 7 listopada 2013 r. zarząd pozwanej spółki podjął uchwałę – uchylił wprowadzone zarządzeniem z 17 marca 2010 r. regulaminy dotyczące zatrudnienia, w tym regulamin wynagradzania oraz uchwałę w sprawie określenia ramowych wytycznych dotyczących warunków wynagradzania po uchyleniu dotychczas obowiązujących regulacji dotyczących wynagradzania i premiowania pracowników, do czasu wprowadzenia nowego regulaminu wynagradzania lub układu zbiorowego pracy. W konsekwencji 4 marca 2014 r. powódka otrzymała wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Przy takich ustaleniach sąd odwoławczy podzielił ocenę sądu I instancji, że w świetle art. 772 § 1 i 4 kodeksu pracy niedopuszczalne jest jednostronne uchylenie przez pracodawcę obowiązującego regulaminu wynagradzania i wprowadzenie nowego w przypadku jednolitego negatywnego stanowiska zakładowych organizacji związkowych wobec proponowanej zmiany regulaminu. Ponadto stwierdził, że przepisy o wejściu w życie regulaminu należy stosować odpowiednio do jego zmiany i uchylenia. Od powyższego wyroku pozwana wniosła skargę kasacyjną, zarzucając sądowi okręgowemu błędną wykładnię przepisów. Skarga okazała się usprawiedliwiona.

 

Kliknij, by przeczytać cały artykuł