Rzeczpospolita – Praca w ubezpieczeniach tylko z czystą kartoteką

Opublikowane w Aktualności
Praca w ubezpieczeniach tylko z czystą kartoteką

NOWELIZACJA | Od października br. agenci i brokerzy ubezpieczeniowi weszli w krąg podmiotów sektora finansowego. Od zatrudnianych osób mają prawo żądać udzielenia informacji o niekaralności prawomocnym wyrokiem skazującym za określone przestępstwa.

To skutek zmian w ustawie z 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (DzU poz. 1130), które pozostają w związku z obowiązującymi od 1 października br. przepisami ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Nowelizacja włączyła do listy podmiotów sektora finansowego również:

  • agentów ubezpieczeniowych,
  • agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające,
  • brokerów ubezpieczeniowych,
  • brokerów reasekuracyjnych, podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym niż Polska państwie członkowskim, wykonujące działalność agencyjną albo działalność brokerską na terytorium Polski oraz oddziały takich podmiotów utworzone na terytorium Polski, o których mowa w ustawie z 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

Pytanie o przeszłość

Tym samym od października od osoby zatrudnionej lub zamierzającej podjąć zatrudnienie na stanowiskach związanych z:

  • zarządzaniem mieniem tego podmiotu lub osób trzecich,
  • dostępem do informacji prawnie chronionych,
  • podejmowaniem decyzji obarczonych wysokim ryzykiem utraty mienia tego podmiotu lub osób trzecich lub wyrządzenia innej znacznej szkody temu podmiotowi lub osobom trzecim pracodawca będący podmiotem sektora finansowego – w tym podmiotów wskazanych wcześniej – może żądać udzielenia informacji o niekaralności prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwa wymienione w ustawie. Od 1 października 2018 r. dotyczy to też przestępstwa prowadzenia działalności bez upoważnienia i bezprawnego używania oznaczeń przewidzianych w art. 89 i 90 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

 

Autor: mec. Alicja Pawelec, Lider Działu Procesowego Prawa Pracy

Kliknij, by przeczytać cały artykuł