Rzeczpospolita – PPK dyskryminuje osoby starsze

Opublikowane w Aktualności

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych znacząco ogranicza możliwość uczestnictwa osób po 70. roku życia. To naruszenie konstytucyjnej zasady niedyskryminacji ze względu na wiek.

Pytanie o wprowadzenie tego ograniczenia jest zasadne tym bardziej, że regulacja przewiduje transfery środków publicznych na rzecz uczestników PPK, których siłą rzeczy pozbawione są osoby po 70- tce. Nie ma przy tym racjonalnego uzasadnienia pozbawiania aktywnych zawodowo 70-latków możliwości korzystania z mechanizmów systematycznego gromadzenia oszczędności.

Trzy kategorie uczestników

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (DzU poz. 2215; dalej: ustawa o PPK) przewiduje w zasadzie trzy kategorie uczestników w kontekście ich uprawnień do uczestnictwa w programie. Podstawową grupą są osoby fizyczne w wieku między 18. a 55. rokiem życia. Ich uczestnictwo jest najbardziej „pożądane” przez ustawodawcę. Osoby w tym przedziale wiekowym staną się uczestnikami bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań. Każdy pracodawca będzie bowiem zobowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu tych osób, chyba że wcześniej złożą one deklarację o rezygnacji.

Autor: radca prawny Adrian Prusik, lider działu produktów emerytalnych

CAŁY ARTYKUŁ