Rzeczpospolita – Pozew o sprostowanie protokołu przerwie bieg przedawnienia

Opublikowane w Aktualności

Powództwo o ustalenie, że sporne zdarzenie było wypadkiem przy pracy, jak również żądanie ustalenia, że uznany już wypadek nastąpił w okolicznościach innych, niż to wskazano w protokole powypadkowym, lub też że przyczyną wypadku nie były okoliczności wyłączające odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy, określone potocznie jako żądanie sprostowania protokołu powypadkowego, przerywa bieg przedawnienia (art. 123 § 1 kodeksu cywilnego) określony w art. 4421 § 1 k.c.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 13 grudnia 2018 r. (I PK 176/17).

Wyrokiem z 14 października 2016 r. sąd rejonowy zasądził od pozwanego na rzecz byłej pracownicy zadośćuczynienie wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, kwotę na rzecz skapitalizowanej renty wyrównawczej oraz zwrot kosztów opieki osoby trzeciej wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. W pozostałej części oddalił powództwo.

Autor: radca prawny Elżbieta Smirnow

CAŁY ARTYKUŁ