Odcinek 5 – Inwestowanie środków w ramach PPK

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Zgodnie z projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) podmiot zarządzający (TFI) będzie inwestował wszystkie środki zgromadzone przez uczestnika w ramach PPK zgodnie z najlepszym interesem uczestnika. Każdy podmiot zarządzający będzie miał obowiązek utworzenia co najmniej czterech funduszy lub subfunduszy ze zróżnicowaną polityką inwestycyjną. Wydaje się, że ze względu na możliwość oszczędzania w ramach PPK osób w wieku do 60 lat pożądanym rozwiązaniem będzie zaoferowanie pięciu lub więcej funduszy lub subfunduszy o zróżnicowanej planowanej dacie inwestycji co dziesięć lat.

 

Forma PPK – fundusze zarządzane przez TFI

Środki lokowane w PPK mogę być zarządzane tylko przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), dotyczy to wszystkich środków, które znajdują się na rejestrze uczestnika (składek, dopłat rocznych). Fundusz inwestycyjny, który jest zarządzany TFI ewidencjonuje wszystkie składki, wypłaty transferowe i inne operacje na rejestrze uczestnika.

 

Jedno TFI – różne fundusze lub subfundusze 

W ramach PPK przewiduje się możliwość inwestowania w różne fundusze i subfundusze zarządzane przez jedno TFI. Podmiot ten ma obowiązek określenia co najmniej czterech grup (kohort) w oparciu o daty urodzenia uczestników i przypisania ich do funduszu zdefiniowanej daty.

 

Fundusze zdefiniowanej daty

Fundusz zdefiniowanej daty polega na prowadzeniu polityki inwestycyjnej w oparciu o wiek uczestnika PPK. Im młodsi uczestnicy tym dopuszczalne będzie większe ryzyko w lokowaniu jego środków. Polityki inwestycyjne poszczególnych funduszy lub subfunduszy mają się dostosowywać do wieku uczestnika, tak aby zminimalizować ryzyko utraty przez niego środków w miarę zbliżania się do wieku emerytalnego.

Obowiązek zapisania uczestnika do określonego funduszu

Uczestnik musi zostać zapisany do określonego funduszu (jednego z co najmniej czterech oferowanych przez TFI) ze względu na swój wiek. Przykładowo osoba urodzona w 1975 roku zostanie automatycznie zapisana do funduszu, którego cykl zakończy się w okolicy 2040 roku (Fundusz 2040), ponieważ wtedy ta osoba osiągnie wiek emerytalny, osoba urodzona w roku 1990 do Funduszu 2060. Projektodawca nie przewidział zróżnicowania alokacji do funduszy ze względu na płeć uczestników.

 

Możliwość zmiany funduszu przez uczestnika

Uczestnik w każdym momencie ma prawo do bezpłatnej zmiany funduszu, w którym inwestowane są jego środki. W takiej sytuacji składa pracodawcy lub bezpośrednio do TFI wniosek na piśmie lub trwałym nośniku, o przeniesienie jego jednostek uczestnictwa do innego funduszu lub funduszy daty z inną datą docelową. We wniosku należy określić procentowy podział wpłacanych składek, dopłat rocznych i środków zgromadzonych w PPK pomiędzy poszczególne fundusze inwestycyjne.

Powyżej omówiono jedynie niektóre aspekty projektu ustawy o PPK w zakresie inwestowania środków. Zastrzegamy, że powyższe zostało opracowane na podstawie projektu ustawy, który może ulec zmianie w procesie legislacyjnym. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.