Odcinek 4 – Wybór usługodawcy w PPK

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Zgodnie z projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) wybór usługodawcy – towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego danym PPK będzie leżał po stronie pracodawcy. Jeżeli w określonym terminie nie wybierze on żadnego podmiotu, to z mocy ustawy jego partnerem stanie się tzw. wyznaczona instytucja finansowa (której większościowym akcjonariuszem jest Polski Fundusz Rozwoju S.A.). W ramach PPK pracodawcy będą musieli zawrzeć umowę o zarządzanie PPK oraz w imieniu i na rzecz uczestników umowę o prowadzenie PPK.

 

Obowiązek utworzenia PPK
Założeniem PPK jest powszechność uczestnictwa, w związku z tym obowiązek utworzenia PPK docelowo będzie spoczywał nawet na podmiotach zatrudniających tylko jedną osobę. Przepisów ustawy nie stosuje się do podmiotu zatrudniającego, który prowadzi PPE i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia.

 

Termin utworzenia PPK
Termin objęcia PPK danego podmiotu uzależniony będzie od wielkości podmiotu – liczby osób zatrudnionych (tak pracowników jak i zleceniobiorców). Stan zatrudnienia będzie liczony odpowiednio na dzień 31 grudnia 2018 roku, 30 czerwca 2019 roku oraz 31 grudnia 2019 roku.

 

 

PROCEDURA TWORZENIA PPK


Wybór na portalu PPK

W celu prezentacji ofert różnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, w tym warunków umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK zostanie stworzony w Internecie specjalny Portal Emerytalny. Procedura utworzenia PPK rozpocznie się od porównania przez pracodawcę ofert dostępnych na Portalu, gdzie pracodawca dowie się, która z ofert jest najkorzystniejsza dla niego i zatrudnionych u niego osób, a także jak wyglądają produkty oferowane w ramach PPK.

 

Zawarcie umowy o zarządzanie PPK i skutki braku jej zawarcia
Pracodawca po dokonaniu wyboru spośród ofert prezentowanych na portalu zawiera umowę o zarządzanie PPK. Następuje to w formie pisemnej lub elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku. Pracodawca musi się spieszyć, gdyż ma tylko 3 miesiące na zawarcie umowy o zarządzanie PPK, od dnia w którym powstał obowiązek jej zawarcia. W sytuacji bowiem braku zawarcia umowy o zarządzanie w odpowiednim terminie z wybranym przez niego podmiotem, to z mocy prawa zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK między pracodawcą a tzw. wyznaczoną instytucją finansową.

 

Zawarcie umów o prowadzenie PPK

Umowy o prowadzenie PPK są zawierane z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, z którym pracodawca zawarł umowę o zarządzanie. Umowy o prowadzenie PPK są zawierane w imieniu i na rzecz każdej zatrudnionej osoby u pracodawcy będących w wieku do lat 55. Nie zawiera się umów o prowadzenie PPK na rzecz osoby, która ukończyła 70 lat, natomiast w przypadku osób, które ukończyły 55 lat umowa o prowadzenie PPK jest zawierana tylko na wniosek takiej osoby. Umowa o prowadzenie powinna zostać zawarta najpóźniej w terminie 7 dni po upływie okresu 3 miesięcy od dnia, w którym powstał obowiązek utworzenia PPK przez danego pracodawcę.

 

Powyżej omówiono jedynie niektóre aspekty projektu ustawy o PPK w zakresie wyboru usługodawcy. Zastrzegamy, że powyższe zostało opracowane na podstawie projektu ustawy, który może ulec zmianie w procesie legislacyjnym. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.