Odcinek 3 – Obowiązki pracodawcy w PPK

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Zgodnie z projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) utworzenie planów oznacza nałożenie na pracodawców nowych obowiązków. Najważniejszym skutkiem wprowadzenia ustawy obok zwiększenia kosztów pracy o koszty obligatoryjnej składki podstawowej pracodawcy do PPK, będą nowe obowiązki administracyjne
i informacyjne.

 

Zwiększenie kosztów pracy – wysokość wnoszonych składek do PPK

Projekt ustawy o PPK przewiduje obligatoryjną składkę opłacaną przez pracodawcę na poziomie 1,5% wynagrodzenia każdego uczestniczącego w PPK. Jest to wzrost kosztów pracy, jakiego powinni się spodziewać pracodawcy (zatrudniający zarówno na umowę
o pracę jak i umowę zlecenia). W sytuacji kiedy pracodawca będzie opłacał również składkę dodatkową w maksymalnej wysokości, to koszty pracy zwiększą się aż o 4%.

 

Wysokość składek do PPK

Składka podstawowa (obligatoryjna)

Składka dodatkowa
(dobrowolna)

Opłacana przez
pracodawcę

1,5% wynagrodzenia

do 2,5% wynagrodzenia

Obowiązki administracyjne

Projekt ustawy o PPK nakłada na pracodawcę obowiązki administracyjne, które trzeba będzie wypełniać tak przy tworzeniu PPK, jak też potem w czasie jego prowadzenia.

  • Zawarcie umowy o zarządzanie (zawierana z wybranym usługodawcą) i umów o prowadzenie PPK (zawierane z usługodawcą w imieniu i na rzecz każdego uczestnika PPK).
  • Naliczanie, pobieranie i odprowadzenie wszystkich składek na PPK, za każdą osobę w imieniu której pracodawca zawarł umowę o prowadzenie PPK. Jedynne przepłwy pieniężna, które nie będą dokonywane via pracodawca to zasilenia ze strony Państwa (tzw. składka powitalna oraz dopłaty roczne).
  • Obowiązek ponownego zapisania pracownika do PPK, co dotyczy osób które zrezygnują z uczestnictwa w PPK. Obowiązek ten będzie istniał co dwa lata. Pierwszy taki obowiązek pojawi się w dniu 1 kwietnia 2020 roku.
  • Realizacja bądź umożliwienie realizacji wszelkich dyspozycji składanych przez uczestników PPK, np dotyczących zmiany osób uposażonych czy zmiany strategii inwestycyjnej uczestnika.

 

Obowiązki informacyjne

Wśród obowiązków informacyjnych ciążących na pracodawcach w ramach PPK można wskazać te w stosunku do uczestników PPK oraz podmiotu zarządzającego PPK (TFI).

Uczestnicy PPK:

  • Informacja o rocznej wysokosci składek naliczonych i odprowadzonych do PPK – do końca lutego następnego roku kalendarzowego.
  • Informacja o warunkach wypłaty zgromadzonych środków (osiągnięcie 60 roku życia).

Podmiot zarządzający PPK (TFI):

  • Informacja o rezygnacji z oszczędzania przez uczestnika.

 

Przepis karny

Brak wypełnienia przez podmiot zatrudniający nałożonych obowiązków przesyłania przewidzianych ustawą informacji zbiorczych lub rocznych w przewidzianym terminie podlega karze grzywny od 1 do 30 tysięcy złotych.

Powyżej omówiono jedynie niektóre aspekty projektu ustawy o PPK w zakresie obowiązków pracodawców w związku z tworzeniem oraz prowadzeniem PPK. Zastrzegamy, że powyższe zostało opracowane na podstawie projektu ustawy, który może ulec zmianie w procesie legislacyjnym. W razie pytań lub wątpliwości prosimy
o kontakt.