Akademia HR – jeden przelew do ZUS i projektowane zmiany w ochronie danych osobowych

Opublikowane w Informacje prawne

JEDEN PRZELEW DO ZUS

Od 1 stycznia 2018 roku składki opłacane będą jednym przelewem na numer rachunku składkowego. Zamiast trzech lub czterech przelewów miesięcznie, tylko jeden przelew.

Obecnie wypełnianie przelewów do ZUS jest skomplikowane. Należy podać dane, które pomagają ZUS zaksięgować i rozliczyć wpłaty, czyli numer konta bankowego (wskazuje ubezpieczenie lub fundusz, którego dotyczy wpłata), dane identyfikacyjne (NIP, REGON), okres rozliczeniowy (miesiąc i rok), numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego.

 

  • Od 1 stycznia 2018 roku należy opłacać składki zwykłym przelewem.
  • Na przelewie należy wpisać tylko numer rachunku bankowego – numer rachunku składkowego.
  • Wpłatę zostanie od razu zaksięgowna
    i rozliczona przez ZUS. Każda wpłata zostanie podzielona proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze na podstawie składek
    z ostatniej deklaracji rozliczeniowej.
  • Podzieloną wpłatę ZUS rozliczy na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu.

NOWY NUMER RACHUNKU

Informację o numerze rachunku składkowego ZUS wyśle listem poleconym. Wysyłka rozpocznie się 1 października 2017 roku.

WAŻNE DLA BIZNESU

Jeśli nie otrzymają Państwo swojego numeru rachunku, nie będą Państwo mogli opłacić składek w 2018 roku. W tej sytuacji należy skontaktować się z ZUS. Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 roku.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – PROJEKTOWANE ZMIANY

Zmiana przepisów związana z przyjęciem rozporządzenia w zakresie danych osobowych na poziomie Unii Europejskiej w 2016 r., które zacznie obowiązywać
w maju 2018 r., co zobowiązuje państwa do wdrożenia tych przepisów.

Najważniejsze zmiany dotyczące stosunków pracy:

•    rozszerzenie katalogu informacji, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

•    możliwość przetwarzania szerszego zakresu danych za zgodą kandydata/pracownika lub z jego inicjatyw, w tym danych biometrycznych;

•    brak możliwości przetwarzania danych osobowych obejmujących dane o nałogach,
o stanie zdrowia, o życiu seksualnym lub orientacji seksualnej;

•    minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób gromadzenia danych biometrycznych, uwzględniając zapewnienie ochrony przetwarzanych danych biometrycznych odpowiedniej do zagrożeń;

•    uregulowanie możliwość stosowania monitoringu dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji;

•    monitoring nie obejmuje pomieszczeń, które nie są przeznaczone do wykonywania pracy, w szczególności pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek lub palarni;

•    dane osobowe uzyskane w wyniku zastosowania monitoringu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres niezbędny dla realizacji tych celów;

•    pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy nie później niż 14 dni przed uruchomieniem monitoringu. Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy informuje go o stosowaniu monitoringu.

WAŻNE DLA BIZNESU

W związku ze zmianami należy:

  • przeanalizować obowiązujące procesy rekrutacyjne pod kątem zmian dotyczących pozyskiwanych danych od kandydatów do pracy;
  • sprawdzić regulaminy pracy pod kątem regulacji dotyczących wykorzystania monitoringu w pracy w świetle planowanych zmian.

 

  dr Marcin Wojewódka

  marcin.wojewodka@wojewodka.pl  

  22 458 23 00

  Izabela Dziubak-Napiórkowska

 izabela.dziubak@wojewodka.pl

  48 724 555 034

Pobierz informację prawną