Informacja prawna o planowanych zmianach w ustawie o związkach zawodowych

Opublikowane w Informacje prawne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 października 2017 roku do Sejmu został złożony przez Prezesa Rady Ministrów projekt zmiany ustawy o związkach zawodowych i innych ustaw. Planowane zmiany mogą mieć istotne znaczenie dla wielu pracodawców, tak tych u których obecnie działają związki zawodowe, jak też tych u których takich organizacji związkowych do tej pory brak.

W związku z powyższym, Kancelaria „Wojewódka i Wspólnicy” Sp. k. przedstawia Państwu poniżej najważniejsze informacje o planowanych zmianach wynikających z tego projektu. Nie jest możliwe określenie na dzień dzisiejszy terminu w jakim omawiane zmiany wejdą w życie i w jakim kształcie jednakże nie można wykluczyć, że prace nad projektem przyniosą dalsze zmiany w przedmiotowym zakresie.

Zmiana ustawy o związkach zawodowych jest głęboka i ma na celu ustawowe poszerzenie kręgu osób mogących należeć do związku zawodowego. Ponadto projekt przewiduje inne zmiany mające na celu doprecyzowanie kwestii, budzących wątpliwości
w obecnym stanie prawym (np. kwestia możliwości domagania się na przyszłość informacji o osobach należących do danej zakładowej organizacji związkowej).

Najważniejsze zmiany dotyczą:

 1. Rozszerzenia katalogu osób mogących tworzyć i przystępować do związków zawodowych o osoby wykonujące pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy, tj. na podstawie umów cywilnoprawnych (dzieło, zlecenie, itp.).
 2. Za pracodawcę będzie uznawany także podmiot – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną i do której stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych, jeżeli zatrudniają one inną niż pracownik osobę wykonującą pracę zarobkową. (Podmiotem zatrudniającym – zobowiązanym do stosowania ustawy, będzie nie tylko pracodawca w rozumieniu Kodeksu pracy, ale także inne podmioty zatrudniające na podstawie innej niż  umowa o pracę).
 3. Możliwości zawierania układów zbiorowych pracy jedynie dla na rzecz osób, które pozostają w zatrudnieniu a nie koniecznie są pracownikami.
 4. Umożliwienia funkcyjnym działaczom związkowym pełniącym funkcję
  w ponadzakładowej organizacji związkowej  wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy korzystania ze zwolnienia od pracy na czas niezbędny do wykonania  doraźnej czynności związanej z wykonywaną funkcją związkową.
 5. Zmiany terminu składania informacji przez zakładową lub międzyzakładową organizację związkową o liczbie członków i wskazanie konsekwencji jej nie złożenia w terminie.
 6. Umożliwienia pracodawcy i innym związkom zawodowym zakwestionowania liczebności danej zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej.
 7. Ustalenia nowych zasad ustalania reprezentatywności organizacji związkowej.
 8. Doprecyzowania sytuacji, w których pracodawca może pytać o przynależność związkową lub korzystanie z obrony związku zawodowego pracownika niezrzeszonego.
 9. Doprecyzowanie zasad ustalania zakładowych źródeł prawa pracy w przypadku działania wielości organizacji związkowych.
 10. Umożliwienie osobom świadczącym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy korzystania z „etatu związkowego” lub częściowego zwolnienia od pracy w związku z pełnieniem funkcji związkowej w zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej.
 11. Objęcie szczególną ochroną także osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Określenie terminów na wyrażanie lub odmowę wyrażenia zgody na zwolnienie działacza związkowego przez organizację związkową.

W zakresie zmiany innych ustaw warto wskazać, na zmianę ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. W tej ustawie dojdzie do umożliwienia prowadzenia sporu zbiorowego na rzecz osób nie będących pracownikami (w ich imieniu działać będą zakładowe lub międzyzakładowe organizacje związkowe).

W przypadku pracowników, którzy obecnie korzystają z urlopu bezpłatnego w związku
z pełnieniem funkcji związkowej poza zakładem pracy, korzystają z etatu związkowego lub częściowego zwolnienia od pracy zawodowej lub ze szczególnej ochrony stosunku pracy do czasu zakończenia okresu przyznanych im uprawnień stosować się będzie przepisy dotychczasowe.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje będą dla Państwa przydatne. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

dr Marcin Wojewódka

  marcin.wojewodka@wojewodka.pl  

22 458 23 00

Grzegorz Trejgel

  grzegorz.trejgel@wojewodka.pl

48 724 555 766

Pobierz informację prawną