Informacja prawna – Wybrane zmiany wprowadzone na podstawie tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0

Opublikowane w Informacje prawne

Informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2020 roku weszła w życie ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0. Ustawa ta zawiera przepisy modyfikujące częściowo wcześniejsze rozwiązania przyjęte w tzw. Tarczy Antykryzysowej 1.0, dotyczące przestoju i obniżenia wymiaru etatu, jak również rozszerza możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składek przez pracodawców zatrudniających od 10 do 49 pracowników.

ZMIANY DOTYCZĄCE INSTYTUCJI PRZESTOJU EKONOMICZNEGO I OBNIŻENIA WYMIARU ETATU

  • Wyłączenie zakazu zwalniania pracowników po okresie pobierania dofinansowania

Wyłącza się stosowanie art. 13 pkt 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, a więc podmiot, który otrzymał dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżeniem wymiaru czasu pracy obecnie nie może wypowiedzieć umowy z przyczyn niedotyczących pracownika jedynie w okresie pobierania dofinansowania na pracownika. Zniesiona została zatem ochrona przed wypowiedzeniem w okresie przypadającym po okresie pobierania dofinansowania. Tym samym maksymalny okres ochrony pracownika przed wypowiedzeniem w związku z otrzymywaniem dofinansowania do wynagrodzenia pracownika może wynosić obecnie 3 miesiące, co stanowi skrócenie go o połowę względem obowiązującego dotychczas.

UWAGA! W obecnie obowiązującym wzorcu umowy (www.praca.gov.pl) o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (§2 ust. 2 pkt 2) nadal istnieją zapisy dotyczące zobowiązania do niewypowiadania umów o pracę po okresie pobierania dofinansowania. Zatem wzorzec powinien zostać zmieniony w związku ze zmianą przepisów.

  • Rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do otrzymania dofinansowania

Obecnie z dofinansowania związanego z przestojem ekonomicznym i obniżeniem wymiaru etatu mogą skorzystać, poza przedsiębiorcami, również organizacje pozarządowe czy też państwowe osoby prawne.

  • Doprecyzowanie wielkości obniżenia wymiaru czasu pracy

Obecnie przepis wyraźnie wskazuje, że obniżenie wymiaru etatu o 20% to wartość graniczna, dopuszczając wprost jego obniżenie o wartość mniejsza niż 20%.

  • Zmiana zakresu czasowego dofinansowania

Obecne brzmienie przepisów wskazuje, że dofinansowanie przysługuje „od miesiąca”, w którym złożono wniosek o jego przyznanie, przy czym w poprzedniej wersji przepisu wskazywano, że przysługuje ono „od daty” złożenia wniosku. Zatem obecna regulacja daje szerszą możliwość uzyskania dofinansowania.

UWAGA! Moc obowiązywania powyższych zmian została rozciągnięta na okres od 1 kwietnia 2020 r. Powyższe zmiany mają zastosowane również do umów o wypłatę świadczeń i środków z FGŚP zawartych przed dniem wejścia ich w życie tj. przed 18 kwietnia 2020 r.

ROZSZERZENIA ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK

  • Dotyczy płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia od 10 do 49 ubezpieczonych.
  • Liczbę zgłaszanych ubezpieczonych oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi, zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego.
  • Zwolnieniem objęte są nieopłacone należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.
  • Zwolnienie dotyczy składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020r.
  • Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. dotyczy również sytuacji, gdy należności te zostały opłacone.
  • Zwolnieniem jest objęte 50% łącznej kwoty należności tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

INFORMACJA PRAWNA PDF