Informacja prawna: NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW

Informujemy, że w dniu 17 maja 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2023 r.

Przepisy nowego rozporządzenia określają treść wniosków o udzielenie urlopów związanych z rodzicielstwem oraz listę dokumentów, które powinny być do tych wniosków załączone. W związku z uchyleniem przepisów regulujących tzw. długi wniosek o urlop rodzicielski na podstawie art. 1791 kodeksu pracy (obowiązującego do dnia 25 kwietnia 2023 r.), przepisy rozporządzenia nie określają już treści takiego wniosku.

Nastąpiła również zmiana dokumentów załączanych do wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni na dziecko adoptowane przez pracownika. Nowelizacją kodeksu pracy z lutego 2023 r. wykreślono możliwość udzielenia urlopu ojcowskiego na dziecko adoptowane do ukończenia przez to dziecko 10 roku życia, pod warunkiem podjęcia wobec tego dziecka decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego. Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują możliwość udzielenia urlopu ojcowskiego w ciągu 12 miesięcy od prawomocnej decyzji sądu o adopcji dziecka, lecz nie później niż do ukończenia przez to dziecko 14 roku życia. W konsekwencji, pracodawca nie może wymagać złożenia decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego dziecka, w przypadku ubiegania się o przyznanie urlopu ojcowskiego.

 

Nowe rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków zastąpiło poprzedni akt prawny, który został uchylony. Pracodawcy powinni zweryfikować treść stosowanych wzorów o udzielenie urlopów związanych z rodzicielstwem i dostosować je do aktualnie obowiązujących przepisów.

WERSJA PDF