Informacja prawna – najnowsze informacje dotyczące projektu nowelizacji m.in. ustawy o ZFŚŚ

W dniu 11 września 2019 roku na 86 posiedzeniu Sejmu dokonano trzech czytań projektu ustawy z dnia 28 sierpnia 2019 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 12 września 2019 roku ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. 

Obecnie losy wspomnianego projektu, mimo niezakończonego procesu legislacyjnego, wydają się przesądzone. Senat zajmie się przedmiotową ustawą na posiedzeniu zaplanowanym na 25-27 września 2019 roku.

Marszałek Senatu w dniu 13 września 2019 roku skierował ustawę do:

– Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

– Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Dotychczasowy tryb prac nad ustawą jednoznacznie wskazuje na dążenie do możliwie szybkiego zakończenia prac legislacyjnych, a co za tym idzie obecnie istnieją bardzo małe szanse na nieuchwalenie ustawy lub zmianę jej postanowień w zakresie okresu, jaki ma regulować.

Przypominamy, że nowelizacja dotyczy zmiany treści art. 5h ustawy o ZFŚS, określającego sposób ustalania przeciętnego wynagrodzenia miesięczne na potrzeby ustalenia wysokości odpisu podstawowego w roku 2019. Po zmianach dotychczasowe wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. będzie właściwą wysokością ustalania odpisu podstawowego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 lipca 2019 roku, natomiast za okres od 1 sierpnia 2019 roku do końca 2019 roku na potrzeby ustalania odpisu podstawowego ustawodawca zastrzeże wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 roku. Oznacza to, że w bieżącym roku, mimo już ustalonych preliminarzy wydatków na ZFŚS, koszt socjalny może wzrosnąć nawet o 3,4 proc. W konsekwencji jeszcze w tym roku pracodawcy będą zmuszeni do poniesienia dodatkowych kosztów.

Konieczność dokonania dopłaty do odpisów podstawowych na ZFŚS będzie dotyczyła wszystkich pracodawców, którzy w swoich regulacjach wewnętrznych odwołują się w zakresie wysokości odpisu podstawowego do regulacji ustawowych lub wcale nie określają szczególnych zasad ustalania wysokości odpisu podstawowego.

Po zakończeniu praz legislacyjnych w Senacie będziemy informować Państwa o dalszych losach nowelizacji i o realnym ryzyku wzrostów kosztów ponoszonych przez pracodawców w roku 2019 na działalność socjalną.

INFORMACJA PRAWNA PDF