Informacja prawna – Możliwość odroczenia terminu płatności składek do ZUS

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 17 marca 2020 roku Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poinformowała o podjętych decyzjach w celu wsparcia przedsiębiorców w zakresie płatności składek do ZUS w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną. Informacje w tym zakresie zostały opublikowane na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji prawnej zostały przewidziane dwie formy pomocy:

  • odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020;
  • zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 roku, i tym samym wydłużenia
    o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Należy zastrzec, że obie wskazane powyżej formy pomocy oznaczają jedynie możliwość oddalenia
w czasie zobowiązania do zapłaty składek, nie zaś zwolnienie przedsiębiorcy z obowiązku ich opłacenia
. Jeśli przedsiębiorca spełni warunki odroczenia płatności, to jego korzyścią będzie brak konieczności zapłacenia odsetek do ZUS z tytułu nieterminowej płatności składek. Instytucje opisane w niniejszej informacji dotyczą wyłącznie składek za okres od lutego do maja 2020 roku.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ODROCZENIE PŁATNOŚCI SKŁADEK DO ZUS 

Możliwość skorzystania z nowych rozwiązań dotyczy każdego płatnika składek na ubezpieczenia społeczne, bez względu na jego formę prawną, wielkość zatrudnienia czy sposób prowadzenia księgowości. W praktyce warunkiem skorzystania z odroczenia będzie jednak to, aby zaistniała sytuacja epidemiologiczna powodowała po stronie przedsiębiorcy trudności z terminowym opłaceniem składek. Należy podkreślić, że odroczenie nie działa w sposób automatyczny, a wymaga złożenia wniosku przez płatnika oraz odpowiedniej, pozytywnej reakcji ZUS.

JAK SKORZYSTAĆ Z ODROCZENIA – FORMA ZŁOŻENIA WNIOSKU

Celem skorzystania z odroczenia konieczne jest złożenie do ZUS odpowiedniego wniosku na wzorze opublikowanym przez ZUS. Dokument wniosku można znaleźć na stronie internetowej ZUS oraz Instytutu Emerytalnego. W razie potrzeby uzyskania formularza można również przesłać taką prośbę do mec. Piotra Kuźniaka. Istnieją dwa rodzaje wniosków, w zależności od formy prowadzonej przez przedsiębiorcę księgowości.

Wniosek może zostać przekazany do ZUS:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy PUE,
  • w formie papierowej w placówce ZUS,
  • wysłany pocztą na adres właściwego dla siedziby płatnika Oddziału lub Inspektoratu ZUS.

TREŚĆ I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU  

W treści składanego wniosku należy zawrzeć uzasadnienie, to jest opisać, w jaki sposób obecna sytuacja wpłynęła na sytuację finansową przedsiębiorcy oraz brak możliwości terminowego opłacenia składek. W przypadku przedsiębiorców prowadzących pełną księgowość, do wniosku konieczne będzie dołączenie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za rok 2018 lub za rok 2019 (skany dołączane do wniosku w portalu PUE). Niezbędne może być także złożenie dodatkowych dokumentów z uwagi na fakt, że pomoc odbywa się w ramach tzw. pomocy de minimis.

DALSZE DZIAŁANIA ZUS   

Samo złożenie wniosku nie kończy postępowania. Po ewentualnym pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez ZUS, przedsiębiorca otrzyma odpowiednią umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany adres e-mail lub pocztą. Po ich otrzymaniu przedsiębiorca będzie musiał je podpisać i przekazać do ZUS. Należy jednak pamiętać, że z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisane dokumenty można będzie wysłać w postaci skanu na adres e-mail oddziału ZUS, co będzie stanowiło podstawę udzielenia ulgi. Jednak po zakończeniu stanu epidemicznego przedsiębiorca będzie musiał wysłać do ZUS papierowe oryginały dokumentów. Brak ich terminowego przekazania spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

MOŻLIWA POMOC ZE STRONY KANCELARII   

W zakresie wskazanym w niniejszej informacji prawnej Kancelaria pozostaje do Państwa pełnej dyspozycji. W szczególności możemy pomóc w zakresie:

  • przygotowania przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem,
  • złożenia wniosku do ZUS,
  • monitorowania przebiegu postępowania przed ZUS.

W razie potrzeby skorzystania z naszej pomocy oraz pytań lub wątpliwości w przedmiotowym zakresie, prosimy o kontakt na adresy wskazane poniżej. Pozostajemy do pełnej dyspozycji.

Zastrzeżenie: Zastrzegamy jednocześnie, że dzisiejsza sytuacja nosi znamiona stanu nadzwyczajnego państwa i ma bezprecedensowy charakter w historii nowożytnej naszego państwa. Niniejsza informacja prawna opiera się na publicznie dostępnych informacjach oraz doświadczeniu naszej Kancelarii. Informacja jest aktualna na dzień jej sporządzenia to jest 18 marca 2020 roku. Nie możemy wykluczyć, że w związku z zaistniałą sytuacją, mogą pojawić się ze strony ZUS lub rządu inne nowe propozycje lub rozwiązania, które zastąpią te opisane w niniejszej informacji prawnej. Kancelaria na bieżąco monitoruje stan prawny i pojawiające się rozwiązania. Zastrzegamy sobie prawo informowania Państwa o dalszym rozwoju w tym zakresie oraz dostrzeganych przez nas implikacjach.

INFORMACJA PRAWNA PDF