Dziennik Gazeta Prawna – Wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych to wyzwanie także dla podmiotów publicznych

Opublikowane w Aktualności

Choć przy wyborze instytucji zarządzającej tą formą oszczędzania na emeryturę nie będzie się stosować prawa zamówień publicznych, to powinien on być wyjątkowo rozważny i dobrze udokumentowany. Pomogą w tym wewnętrzne procedury

Autor: dr Marcin Wojewódka, radca prawny

Od 2019 r. planowane jest wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych. To forma III filara systemu zabezpieczenia emerytalnego, która ma być obligatoryjnym rozwiązaniem, polegającym na organizacji oraz współfinansowaniu przez pracodawcę dodatkowego oszczędzania środków przez zatrudnionych u niego pracowników. Zakład pracy będzie zobowiązany do wyboru zewnętrznej instytucji finansowej, która zajmie się zarządzaniem środkami wpłacanymi do PPK przez uczestników i pracodawców, a także tymi pochodzącymi ze środków publicznych. Owym zarządcą zostać może np. powszechne towarzystwo emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne, towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub zakład ubezpieczeń na życie. Jednak podmiot ten musi wcześniej być wpisany do ewidencji PPK.

Gdzie, kiedy i kto

Co do zasady wybór instytucji finansowej zarządzającej danym PPK powinien odbyć się w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych u danego pracodawcy.

Zgodnie z projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych rozwiązanie to ma obejmować właściwie wszystkich pracodawców działających w Polsce. Nieliczne wyjątki – takie jak pracodawcy nieprowadzący działalności gospodarczej, pracodawcy oferujący pracownicze programy emerytalne o określonych minimalnych parametrach oraz ci mikroprzedsiębiorcy, których wszyscy zatrudnieni zrezygnują z oszczędzania w PPK – potwierdzają zasadę powszechności PPK. A to oznacza, że będą nimi objęte także podmioty sektora finansów publicznych, czyli państwowe lub samorządowe osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są finansowane głównie lub wyłącznie ze środków budżetu państwa, lub jednostki samorządu terytorialnego. Podstawą prawną do zdefiniowania, jakie podmioty wchodzą w skład sektora finansów publicznych, jest dyspozycja art. 9 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

Objęcie systemem PPK pracodawców ma następować stopniowo w latach 2019 i 2020, w transzach grup pracodawców. Zostaną one określone w zależności od wielkości pracodawcy mierzonej liczbą pracowników. W pierwszej kolejności PPK mają być tworzone przez największe podmioty zatrudniające powyżej 250 osób. Później, w interwałach półrocznych, obowiązek zostanie rozciągnięty na mniejsze firmy. W przypadku podmiotów sektora finansów publicznych ma być inaczej. Projektodawcy przewidzieli obowiązek tworzenia przez nich PPK bez względu na liczbę zatrudnionych. A zgodnie z art. 134 projektu ustawy o PPK w wersji z 4 lipca 2018 r. obowiązek ten mają wypełnić od 1 stycznia 2021 r. Do tego czasu powinny już mieć zawarte umowy o zarządzanie PPK, a następnie rozpocząć naliczanie wpłat. Gdyby nie końcowe postanowienia projektowanej ustawy, które zwalniają jednostki sektora finansów publicznych z rygoru prawa zamówień publicznych, oznaczałoby to, że muszą dokonać wszystkich czynności przewidzianych prawem najdalej do 31 grudnia 2019 r.

Kliknij, by przeczytać cały artykuł