Ciążący na członku zarządu obowiązek terminowego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki

Opublikowane w Informacje prawne

Pandemia rozprzestrzeniającego się wirusa COVID-19 powoduje konieczność ograniczenia lub zaprzestania działalności wielu firm. Poważnym problemem może okazać się kwestia utrzymania płynności finansowej, a w konsekwencji bieżącego regulowania zobowiązań przesz firmy. W takich okolicznościach mogą zaistnieć okoliczności powodujące obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez Członków Zarządu, o czym należy pamiętać, gdyż obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują zawieszenia tego obowiązku w obecnie zaistniałej sytuacji, a sankcję są bardzo poważne i mogą dotykać bezpośrednio Członków Zarządu.  

CZŁONKOWIE ZARZĄDU JAKO OSOBY ZOBOWIĄZANE

Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna obowiązek terminowego złożenia wniosku o upadłość spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami. Takimi osobami są Członkowie Zarządów spółek kapitałowych. Należy pamiętać, że obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spoczywa na każdym z Członków Zarządu indywidualnie, niezależnie od sposobu reprezentacji spółki, nawet jeżeli przyjęto reprezentację łączną. 

DWIE PODSTAWY ZŁOŻENIA WNIOSKU

Stanem, który aktywizuje obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jest niewypłacalność przedsiębiorcy, która ma miejsce w sytuacji, gdy:

 • przedsiębiorca utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (upadłość płynnościowa) lub
 • zobowiązania pieniężne przedsiębiorcy przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące (upadłość bilansowa).

TERMIN NA ZGŁOSZENIE WNIOSKU – 30 DNI

Zaistnienie stanu niewypłacalności rozumianego w powyższy sposób skutkuje powstaniem obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości w postaci stanu niewypłacalności.

SANKCJE Z TYTUŁU NIETERMINOWEGO ZŁOŻENIA WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI

 • Członkowie Zarządu ponoszą osobistą odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku we właściwym terminie.
 • Członkowie Zarządu Sp. z o.o. ponoszą odpowiedzialność prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki solidarnie ze spółką, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna (terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości pozwala uwolnić się od odpowiedzialności).
 • Członkowie Zarządu spółki kapitałowej (Sp. z o.o. oraz S.A.) odpowiadają prywatnym majątkiem za zaległości podatkowe spółki oraz z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne solidarnie ze spółką, jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się w całości lub w części bezskuteczna (terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości pozwala uwolnić się od odpowiedzialności).
 • Członkowie Zarządu spółek kapitałowych podlegają odpowiedzialności karnej za niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość, za co grozi kara grzywny, kary ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku.
 • W wypadku niezłożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości sąd może orzec pozbawienie na okres od jednego do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego, członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia osoby

WPŁYW STANU NIEWYPŁACALNOŚCI SPÓŁKI NA UZYSKANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Niezależnie od powyższych informacji wskazujemy, że w przepisach uchwalonych przez Parlament w dniu 31 marca 2020 dotyczących udzielenia przedsiębiorcom wsparcia w związku z COVID-19 w postaci świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, polegających na wypłacie ze środków FGŚP w postaci dofinansowania wynagrodzenia pracowników w wypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru etatu wskazano wymaganie, że wobec przedsiębiorcy ubiegającego się o przedmiotową pomoc nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości. Jednocześnie na mocy nowych przepisów do wniosku o przyznanie dofinansowania ubiegająca się spółka zobowiązana jest dołączyć oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że przesłanki ogłoszenia upadłości w jej wypadku nie zachodzą. Zatem oświadczenie niezgodne z prawdą niezależnie od odpowiedzialności karnej osób je składających powoduje ryzyko skutkujące obowiązkiem zwrotu przez spółkę wypłaconego dofinansowania.

REKOMENDACJE KANCELARII W ZAKRESIE OCHRONY CZŁONKA ZARZĄDU

Nadrzędną obecnie rekomendacją Kancelarii jest ścisłe monitorowanie przez członków zarządu spółki sytuacji finansowej podmiotu, którym dana osoba zarządza i bycie gotowym na niezwłoczne złożenie przedmiotowego wniosku do właściwego sądu. Natomiast w celu zabezpieczenia się przed odpowiedzialnością cywilnoprawną wynikającą z nieterminowego zgłoszenia wniosku o upadłość Kancelaria rekomenduje objęcie członków zarządu ubezpieczeniem dla członków władz spółek obejmującym ten zakres odpowiedzialności.

MOŻLIWE WSPARCIE KANCELARII

W związku z faktem, że powyżej przedstawione informacje mają charakter ogólny, nie można wykluczyć, że w przypadku danej spółki mogą istnieć inne okoliczności implikujące konieczność podjęcia działań. W związku z powyższym Kancelaria pozostaje do Państwa dyspozycji w zakresie:

 • przygotowania projektów dokumentów niezbędnych do ewentualnego wykonania przez członka zarządu ciążącego na nim obowiązku prawnego;
 • wsparcia w zakresie monitorowania bieżącej sytuacji spółki oraz zasadności składania przedmiotowych wniosków;
 • monitorowania stanu prawnego oraz wskazywania możliwych rozwiązań;
 • wsparcia spółki w zakresie uzyskania dofinansowania na podstawie przepisów ustawy
  COVID-19.

W razie potrzeby skorzystania z naszej pomocy oraz pytań lub wątpliwości w przedmiotowym zakresie, prosimy o kontakt.

INFORMACJA PRAWNA PDF