Akademia PPK – Odcinek 4 – Wybór usługodawcy w PPK

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Z przyjemnością prezentujemy Państwu kolejny odcinek Akademii PPK, która, choć już Państwu znana, została zaktualizowana zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 października 2018 roku.


 Odcinek 4 – Wybór usługodawcy w PPK

Zgodnie z ustawą o PPK, usługodawcami, obok towarzystw funduszy inwestycyjnych, będą także powszechne oraz pracownicze towarzystwa emerytalne, a także zakłady ubezpieczeń na życie. Jeżeli w określonym terminie pracodawca nie wybierze żadnego podmiotu, to Polski Fundusz Rozwoju wezwie go do zawarcia umowy o zarządzanie z tzw. wyznaczoną instytucją finansową. W przypadku nie zawarcia umowy o zarządzanie, podmiot zatrudniający może zostać ukarany grzywną.

Obowiązek utworzenia PPK – wyjątek: posiadanie PPE

Założeniem PPK jest powszechność uczestnictwa. Obowiązek utworzenia PPK docelowo będzie spoczywał nawet na podmiotach zatrudniających tylko jedną osobę. Przepisów ustawy nie stosuje się jednak do podmiotu (zatrudniającego co najmniej 250 osób), jeśli przed dniem 1 lipca 2019 roku ten podmiot będzie prowadził PPE o składce podstawowej co najmniej 3,5%, a do tego PPE przystąpi co najmniej 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie. Mniejsze podmioty będą mogły korzystać z przedmiotowego zwolnienia odpowiednio dłużej i będą zobowiązane rozpocząć tworzenie PPK dopiero odpowiednio od 1 stycznia 2020 roku, 1 lipca 2020 roku albo 1 stycznia 2021 roku.

Termin utworzenia PPK

Termin utworzenia PPK w danym podmiocie uzależniony będzie od wielkości podmiotu – liczby osób zatrudnionych (tak pracowników, jak i zleceniobiorców). Stan zatrudnienia będzie liczony odpowiednio na dzień 31 grudnia 2018 roku, 30 czerwca 2019 roku oraz 31 grudnia 2019 roku.

PROCEDURA TWORZENIA PPK

Ewidencja oraz wybór na portalu PPK

Oferty znajdujących się w tzw. ewidencji PPK instytucji finansowych dopuszczonych do oferowania PPK będą prezentowane w internecie na specjalnym portalu emerytalnym. Tam pracodawca dowie się, która z ofert jest najkorzystniejsza dla niego i zatrudnionych u niego osób, a także jak wyglądają produkty oferowane w ramach PPK.

Zawarcie umowy o zarządzanie PPK i skutki braku jej zawarcia

Wybór instytucji finansowej powinien być dokonany przez podmiot zatrudniający w porozumieniu z działającą u niego zakładową organizacją związkową, a w razie jej braku w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych. W razie braku osiągnięcia porozumienia w określonym czasie, decyzję o wyborze podejmuje samodzielnie podmiot zatrudniający. Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku. Pracodawca ma tylko niecałe 3 miesiące na zawarcie umowy o zarządzanie PPK, od dnia, w którym powstał obowiązek jej zawarcia. W razie braku zawarcia umowy o zarządzanie, PFR wzywa na piśmie podmiot zatrudniający do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

Zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Umowa o prowadzenie PPK jest zawierana z podmiotem, z którym pracodawca zawarł umowę o zarządzanie. Umowa o prowadzenie PPK jest zawierana w imieniu i na rzecz każdej zatrudnionej u pracodawcy osoby, będącej w wieku do lat 55. Nie zawiera się umowy o prowadzenie PPK na rzecz osoby, która ukończyła 70 lat, natomiast w przypadku osób, które ukończyły 55 lat, umowa o prowadzenie PPK jest zawierana tylko na wniosek tych osób. Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie do 10 dni po upływie okresu 3 miesięcy od dnia, w którym powstał obowiązek utworzenia PPK przez danego pracodawcę.

POBIERZ ODCINEK 3 AKADEMII PPK W FORMACIE PFD