Akademia PPK – Odcinek 3 – Obowiązki pracodawcy w PPK

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Z przyjemnością prezentujemy Państwu kolejny odcinek Akademii PPK, która, choć już Państwu znana, została zaktualizowana zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 października 2018 roku.


 Odcinek 3 – Obowiązki pracodawcy w PPK

Zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) utworzenie planów będzie wiązało się z nałożeniem na pracodawców nowych obowiązków. Najważniejszym skutkiem wprowadzenia ustawy, obok zwiększenia kosztów pracy o koszty obligatoryjnej wpłaty podstawowej pracodawcy do PPK, będą nowe obowiązki.

Zwiększenie kosztów pracy – wysokość wnoszonych wpłat do PPK

Ustawa o PPK przewiduje obligatoryjną wpłatę, opłacaną przez pracodawcę, na poziomie 1,5% wynagrodzenia każdego uczestnika PPK. Oznacza to wzrost kosztów pracy, jakiego powinni się spodziewać pracodawcy, zatrudniający zarówno na umowę o pracę, jak i na podstawie umowy zlecenia. W sytuacji, kiedy pracodawca będzie opłacał również wpłatę dodatkową w maksymalnej wysokości, koszty pracy związane z prowadzeniem PPK zwiększą się do 4%.

Obowiązki pracodawców

Ustawa o PPK nakłada na pracodawcę obowiązki administracyjne, które trzeba będzie wypełniać zarówno przy tworzeniu PPK, jak też w czasie jego prowadzenia.

Wśród obowiązków informacyjnych ciążących na pracodawcach w ramach PPK można wskazać te w stosunku do podmiotu zarządzającego PPK.

Przepisy karne

Podmiot zatrudniający, który nie zawrze umowy o zarządzanie PPK w przepisanym terminie, musi liczyć się z możliwością nałożenia na niego grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym nałożenie grzywny.

Brak wypełnienia przez podmiot zatrudniający nałożonych przepisami ustawy obowiązków, m.in. takich jak obowiązek zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie oraz obowiązek dokonywania wpłat do PPK  w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny od 1 tysiąca do 1 miliona złotych.

Podmiot zatrudniający lub osoby działające w jego imieniu, które będą nakłaniały uczestników PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK, podlegać będą karze grzywny
w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń́ u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym nałożenie grzywny.

Powyżej omówiono jedynie niektóre aspekty ustawy o PPK w zakresie obowiązków pracodawców w związku z tworzeniem oraz prowadzeniem PPK.

POBIERZ ODCINEK 3 AKADEMII PPK W FORMACIE PFD