Raporty

Raport pt. Pracownicze Plany Kapitałowe – szansa czy miraż? został przygotowany przez dr. Antoniego Kolka oraz dr. Marcina Wojewódkę. Podstawą do przygotowania raportu był projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, którego założenia zostały opublikowane dnia 7 listopada 2017 roku na rządowych stronach internetowych, jak też odpowiedzi na interpelacje poselskie, odnoszące się do analizowanego zagadnienia oraz dostępne publikacje medialne. Ambicją Autorów niniejszego Raportu jest zwrócenie uwagi na wybrane aspekty planowanych Pracowniczych Planów Kapitałowych, a w szczególności wskazanie zidentyfikowanych na obecnym etapie szans, obszarów ryzyk związanych z PPK, a także barier w tworzeniu oraz funkcjonowaniu tych rozwiązań. Zamiarem Autorów jest zainicjowanie dyskusji w przedmiocie poruszanego zagadnienia. Raport zawiera także postulaty uwzględnienia w finalnym projekcie legislacji PPK określonych rozwiązań oraz dorobku ekonomii behawioralnej.

Raport Wybrane aspekty prawne Pracowniczych Planów Kapitałowych został opracowany dr. Macieja Balcerowskiego oraz mec. Adriana Prusika. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w oparciu o treść projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, opublikowanego w dniu 15 lutego 2018 roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, a także ogłoszone wcześniej założenia dotyczące ustawy o PPK. Celem przygotowanego raportu jest analiza niektórych aspektów opublikowanego projektu ustawy, a także próba udzielenia odpowiedzi na wybrane węzłowe zagadnienia prawne, zidentyfikowane na gruncie projektu. Należy jednocześnie zastrzec, że Raport nie jest systemowym czy kompleksowym omówieniem wszystkich zagadnień dotyczących PPK. Autorzy wyrażają nadzieję, że Raport Wybrane aspekty prawne Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie istotnym głosem w dyskusji nad finalnym kształtem pracowniczych planów kapitałowych.

Rok 2019 będzie rokiem przełomu w zakresie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. Dotychczasowe możliwości oszczędzania, w tym w szczególności Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), zostaną uzupełnione o nową instytucję, jaką będą Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Będą one stanowić nową jakość dla większości podmiotów działających w naszym kraju. Po raz pierwszy zostaną stworzone systemowe ramy dla dodatkowego oszczędzania na emeryturę, obejmujące takie rozwiązania jak obowiązkowe utworzenie i obowiązkowy zapis do PPK większości zatrudnionych, a także obligatoryjne finansowanie składek przez uczestników i zatrudniających, wzmocnione wymiernymi zachętami finansowymi ze strony państwa. PPK staną się realną alternatywą dla PPE. W związku z powyższym, przed wieloma podmiotami powstanie konieczność podjęcia decyzji o wyborze jednego z tych dwóch rozwiązań. Celem niniejszego opracowania jest pomoc w podjęciu tej decyzji, w postaci przedstawienia w formie porównania wybranych aspektów PPE i PPK.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl