Ważność badań z zakresu medycyny pracy a odwołanie stanu epidemii – informacja prawna

Od 20 marca 2020 roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał stan epidemii. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r.  w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 16 maja 2022 roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Powyższe wywołało wiele pytań ze strony  pracodawców a także pracowników czy w takim wypadku pracownicy powinni zostać natychmiast skierowani na badania lekarskie z uwagi na to, że orzeczenia lekarskie utracą ważność po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu epidemii na terytorium RP. Poniżej wyjaśniamy.

 

 

  1. PRZEPISY SPECUSTAWY COVIDOWEJ

 

Zgodnie z art. 31m ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: „specustawa covidowa”) orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Termin wskazany powyżej  powinien być liczony od upływu 180 dni od dnia odwołania któregokolwiek ze stanów po którym nie nastąpiło wprowadzenie drugiego z nich.  W związku z tym, że w miejsce stanu epidemii wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego powyższy termin ważności orzeczeń lekarskich upłynie po 180 dniach liczonych od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Natomiast gdyby w miejsce stanu epidemii nie wprowadzono stanu zagrożenie epidemicznego, jak wygląda to obecnie, w takim wypadku powyższy termin biegłyby od upływu 180 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez Główny Inspektorat Pracy.

 

  1. Czy pracownik powinien niezwłocznie udać się na badania profilaktyczne?

 

Orzeczenia lekarskie, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020  pozostają ważne aż do upływu 180 dni liczonych od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego  a zatem odpowiadając na pytanie, pracownik nie musi niezwłocznie udać się na badania z zakresu medycyny pracy.

Z tymże, pracodawca powinien mieć na uwadze, że wskazany termin w art. 31m specustawy covidowej jest terminem maksymalnym, a to na pracodawcy ciąży obowiązek skierowania pracownika na odpowiednie badania profilaktyczne.

 

Podsumowując, wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w miejsce stanu epidemii nie powoduje, że zmianie uległy obecnie obowiązujące zasady dotyczące wykonywania badań profilaktycznych.

 

W wypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt

 

Informacja prawna PDF