Specustawa dotycząca Ukraińców i Ukrainek przyjęta przez rząd – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 7 marca 2022 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. W ramach tego aktu zostaną uregulowane między innymi zasady dostępu do polskiego rynku pracy obywateli i obywatelek Ukrainy. Nadrzędną zasadą będzie obowiązek zgłoszenia do powiatowego urzędu pracy w ciągu 7 dni faktu zatrudnienia osoby z Ukrainy. Projekt został skierowany już do Sejmu i wszystko wskazuje, że 9 marca Sejm przyjmie projekt.

Jedną z najważniejszych zasad przewidzianych przez projekt specustawy jest dopuszczenie do polskiego rynku pracy osób z Ukrainy, które od 24 lutego 2022 roku w sposób legalny przyjechały na terytorium Polski. Żeby skorzystać z prawa do zatrudnienia, podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiadomić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl – właściwy urząd pracy o powierzeniu mu pracy. Pracodawca, który nie dokona zgłoszenia do urzędu pracy, nie będzie mógł legalnie zatrudnić takiej osoby. Tego rodzaju obowiązek umożliwi monitorowanie sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Zgłaszanie w sposób elektroniczny w ocenie rządu jest najszybszym sposobem na wypełnienie przez pracodawców tego obowiązku.

TREŚĆ POWIADOMIENIA DO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

W powiadomieniu skierowanym do powiatowego urzędy pracy, podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy przekazuje:

1)      informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy:

a) nazwę albo imię (imiona) i nazwisko,

b) adres siedziby albo miejsca zamieszkania,

c) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,

d) numer identyfikacyjny NIP i REGON – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, albo numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej,

e) numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej,

f) symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy;

2)      dane osobowe obywatela Ukrainy:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę urodzenia,

c) płeć,

d) obywatelstwo,

e) rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten dokument,

f) numer PESEL – o ile został nadany;

3)      rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy;
4)      stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy.

Specustawa zakłada nadanie obywatelom i obywatelkom Ukrainy przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy, numeru PESEL, który pozwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób. W tym celu w projekcie ustawy proponuje się specjalny tryb uzyskania numeru PESEL na wniosek zawierający katalog podstawowych danych. Będzie to „odformalizowana” procedura umożliwiająca uzyskanie numeru PESEL bez konieczności wykazywania podstawy prawnej dla jego posiadania.

Projekt ustawy pozwoli na zarejestrowanie się w powiatowych urzędach pracy obywateli Ukrainy, którzy zdecydują się przybyć do Polski na podstawie projektowanej ustawy. Dzięki tym rozwiązaniom obywatele Ukrainy będą mogli skorzystać z usług rynku pracy w postaci: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Projekt ustawy przewiduje ponadto umożliwienie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, na zasadach obowiązujących obywateli polskich, przez obywateli Ukrainy, którzy legalnie przebywają w Polsce.

Projekt ustawy został już skierowany do Parlamentu i w dniach 8–9 marca 2022 roku powinien zostać przyjęty przez Sejm, a następnie skierowany do Senatu, co oznacza, że na początku przyszłego tygodnia ustawa powinna wejść w życie. Będziemy na bieżąco informowali w kolejnych informacjach o postępie prac w tym zakresie. W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

POBIERZ IFOFMACJĘ PRAWNĄ PDF