Rzeczpospolita – Znanych kryteriów nie trzeba podawać na piśmie

Opublikowane w Aktualności

Pracodawca co do zasady powinien wskazać w treści oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę również kryteria, jakimi się kierował, wybierając konkretnego pracownika do zwolnienia – chyba że pracownik znał te kryteria lub były dla niego oczywiste. Zatem nie ma bezwzględnego obowiązku wskazania kryteriów doboru do zwolnień. Szczególnie, że dopuszcza się również możliwość poinformowania o nich pracownika przy wręczaniu mu oświadczenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w postanowieniu z 21 marca 2018 r. (II PK 137/17).

Powódka była zatrudniona w szkole podstawowej na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 13 września 2012 r. na czas nieokreślony na stanowisku nauczyciela świetlicy, w wymiarze 10/26 etatu. Zgodnie z ustaleniami sądu rejonowego, kobieta pobiera świadczenie emerytalne. Miesięczne wynagrodzenie powódki wynosiło 1492,49 zł. Sąd I instancji ustalił, że – zgodnie z arkuszem organizacyjnym pozwanej szkoły na rok szkolny 2012/2013 oraz załączonymi aneksami – łączna liczba godzin nauczycielskich wszystkich nauczycieli w tym roku szkolnym wynosiła 573 godziny. Pozwana rozdysponowała je między 32 nauczycieli, w tym 16 mianowanych, 9 zatrudnionych na czas nieokreślony oraz 3 na czas określony i 4 na podstawie umowy na czas nieobecności innego nauczyciela. Ponadto ustalono, że nauczyciel wychowania fizycznego w roku szkolnym 2012/2013 przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia.

W tym okresie dyrektorka pozwanej szkoły otrzymała informację od urzędu gminy, że nie należy ujmować powódki w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2013/2014. Dyrektorka podjęła decyzję o rozwiązaniu z kobietą umowy o pracę. W tym celu 21 maja 2013 r. ok. godz. 13.40 podjęła próbę wręczenia jej oświadczenia o rozwiązaniu łączącej strony umowy o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jako przyczynę wypowiedzenia wskazano „zmiany organizacyjne w Szkole Podstawowej (…) polegające na racjonalizacji zatrudnienia poprzez zmianę polegającą na zwiększeniu wymiaru etatu do pełnego pensum dydaktycznego jednemu nauczycielowi kosztem Pani 0.38 wymiaru etatu (pensum dydaktycznego), co w efekcie spowoduje zmniejszenie zatrudnienia o jedną osobę i przyczyni się do lepszej organizacji pracy oraz obniży koszty prowadzenia szkoły”. Wypowiedzenie spełniało wymogi formalne. Przed wręczeniem powódce oświadczenia o wypowiedzeniu dyrektorka szkoły poinformowała ją, że wypowiedzenie jest spowodowane powrotem nauczyciela wychowania fizycznego z urlopu dla poratowania zdrowia. Powódka zapoznała się z treścią wypowiedzenia, ale odmówiła przyjęcia dokumentu. Odwołała się od wypowiedzenia umowy o pracę.

Kliknij, by przeczytać cały artykuł