Rzeczpospolita – Odszkodowanie nie wyższe niż limit nawet dobrowolnie

Opublikowane w Aktualności

Komentarz mec. Piotra Nietrzpiela do wyroku Sądu Najwyższego z 21 lutego 2018 r. (I PK 14/17).

Ugoda pozasądowa, w której pracownik ponoszący odpowiedzialność materialną na podstawie art. 114 kodeksu pracy zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania w wysokości przewyższającej limit wynikający z art. 119 k.p., jest nieważna.
 
Na takim stanowisku stanął Sąd Najwyższy w wyroku z 21 lutego 2018 r. (I PK 14/17).
 
Pozwany był pracownikiem powodowej spółki. Do zakresu jego obowiązków należała kontrola, czy sprzedaż towaru i jego przyjmowanie oraz wystawianie dokumentów odbywa się prawidłowo. W dziale oprócz pozwanego były zatrudnione jeszcze dwie osoby. Przed rozpoczęciem przez pozwanego pracy w dziale w magazynie nie przeprowadzono inwentaryzacji. Inwentaryzacja została przeprowadzona, kiedy pracownik wystąpił o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Wykazała ona niedobór w kwocie ponad 100 000 zł. Pozwany zgodził się przyjąć faktury na kwotę 34 150,06 zł oraz 4789,62 zł. Ich wartość stanowiła 1/3 niedoboru. Wpłacił jedynie kwoty 5306,22 zł, 325,39 zł oraz 1500 zł. W związku z tym pracodawca wystąpił o zapłatę pozostałej części odszkodowania z przyjętych faktur.
 
Sąd rejonowy stwierdził, że powodowa spółka oparła powództwo na uznaniu długu przez pozwanego, mającego wynikać z podpisania przez niego faktur i częściowej zapłaty za te faktury. W ocenie sądu, okoliczności te wskazują na dokonanie przez pozwanego uznania niewłaściwego. W toku procesu pozwany zakwestionował podstawy swojej odpowiedzialności, a spółka nie wykazała jej przesłanek, co skutkowało oddaleniem powództwa. Jednak sąd okręgowy zmienił powyższy wyrok, zasądzając od powoda kwotę 32 651 zł. Uznał, że strony zawarły ugodę pozasądową, o której mowa w art. 917 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 k.p., na mocy której pracownik zobowiązał się względem spółki do pokrycia 1/3 niedoboru. Zdaniem sądu odwoławczego czyniło to zbędnymi ustalenia dotyczące odpowiedzialności materialnej pozwanego w oparciu o przepisy kodeksu pracy.