Rzeczpospolita – Kurator zastąpi pracodawcę na jego wniosek

Opublikowane w Aktualności

Ustanowienie dla spółki nieposiadającej organów kuratora jedynie na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz bierność działania takiego kuratora prowadzi do nieważności postępowania przez sądem.

Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 28 listopada 2017 r. (III PK 170/16).

Powód został zatrudniony w spółce z o.o. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy w 2007 r. We wrześniu 2012 r. otrzymał od pracodawcy pismo rozwiązujące z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem z przyczyn leżących po stronie powoda. Sądy obu instancji stwierdziły, że wypowiedzenie było nieuzasadnione w rozumieniu art. 45 § 1 kodeksu pracy. Sąd rejonowy wyrokiem z 24 marca 2014 r. przywrócił pracownika do pracy w spółce na poprzednie warunki pracy i płacy. Sąd okręgowy 22 czerwca 2016 r. oddalił apelację strony pozwanej od tego wyroku.

Sąd II instancji wskazał również, że zgodnie z umową spółki i danymi wynikającymi z Krajowego Rejestru Sądowego organem uprawnionym do reprezentacji pozwanej spółki jest zarząd. Zarząd spółki jest jednoosobowy. W toku postępowania sądowego kadencja prezesa zarządu spółki upłynęła, zaś zgromadzenie wspólników nie zdołało wyłonić nowego prezesa zarządu. Postanowieniem z kwietnia 2015 r. sąd rejonowy ustanowił dla pozwanej spółki kuratora w trybie art. 42 kodeksu cywilnego do podjęcia działań mających na celu powołanie zarządu spółki, a w razie potrzeby – jej likwidację. Do chwili rozpoznania sprawy pozwana nie posiadała organu uprawnionego do reprezentacji, a ustanowiony kurator w kwietniu 2015 r. został zwolniony z pełnienia obowiązków. W tej sytuacji sąd okręgowy, celem umożliwienia prowadzenia postępowania w sprawie i należytej reprezentacji spółki, działając na podstawie art. 143, 144 § 2 i 145 k.p.c. w związku z art. 146 i art. 391 kodeksu postępowania cywilnego, w styczniu 2016 r. ustanowił dla pozwanego kuratora procesowego. Pozwoliło to orzekać w sprawie.

Kliknij, by przeczytać artykuł