Opublikowano projekt pierwszej nowelizacji ustawy o PPK – zwiększenie kosztów pracodawców z uwagi na zmianę definicji wynagrodzenia w PPK

Opublikowane w Aktualności

W dniu 1 stycznia 2019 weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), która w praktyce zacznie obowiązywać w drugiej połowie 2019 roku, początkowo znajdując zastosowanie co do zasady w stosunku do największych podmiotów, tych zatrudniających co najmniej 250 osób. W obecnie już obowiązującej treści przepisów ustawy o PPK, jako podstawę naliczenia określonych %-owo wpłat do PPK, przyjęto wynagrodzenie, które zostało zdefiniowane przez ustawodawcę jako podstawa naliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości limitu opłacanych faktycznie składek, czyli w warunkach 2019 roku do kwoty 142 950 zł.    

Projekt nowelizacji ustawy o PPK

W ostatnim czasie na rządowym portalu www.rcl.gov.pl  został opublikowany projekt z dnia 6 marca 2019 roku ustawy o systemie instytucji rozwoju oraz o zmianie niektórych ustaw. Projekt ten reguluje przede wszystkim status prawny podmiotu, jakim jest Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna, oraz inne kwestie związane z tzw. instytucjami rozwoju. Ale nie tylko.

W projekcie wskazanej ustawy znalazł się bowiem art. 25, który modyfikuje przepisy obwiązującej od dnia 1 stycznia 2019 roku ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych. Proponowana zmiana nowelizuje treść definicji wynagrodzenia w rozumieniu przepisów ustawy o PPK. I tak zgodnie z nową planowaną treścią podstawę wymiaru wpłat do PPK ma stanowić pełne wynagrodzenie otrzymywane przez uczestnika PPK od zatrudniającego go pracodawcy, a nie tylko kwota do tzw. 30 krotności składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jak ma to miejsce w obecnym stanie prawnym. Literalnie zmiana polega na dodaniu w przedmiotowej definicji „wynagrodzenia” sformułowania „bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych”.

Konsekwencje możliwej zmiany 

Planowana zmiana ma niezwykle doniosłe znaczenie praktyczne. Powoduje ona, że wpłaty do PPK będą musiały być naliczane przez pracodawcę na wszystkich składnikach wynagrodzenia danej osoby zatrudnionej, a nie jedynie na kwocie pierwszych 142 950 zł w roku kalendarzowym (w warunkach 2019 roku). W praktyce powyższe oznacza też, że wzrosną koszty zatrudnienia ponoszone przez pracodawców, gdyż będą oni musieli finansować wpłaty do PPK uczestników bez względu na wysokość ich indywidualnego wynagrodzenia. W pewnym stopniu można to traktować jak ułatwienie administracyjne dla pracodawców.

Z drugiej strony nowelizacja pozwoli na odkładanie dodatkowych środków w ramach PPK. Ponadto w przypadku osób zarabiających powyżej 30 krotności, zmiana definicji wynagrodzenia jeszcze w 2019 roku pozwoli tym osobom na otrzymanie kwot dopłat rocznych za roku 2019, których byli by pozbawieni, jeśli nadal obowiązywałaby obecna definicja wynagrodzenia w przepisach ustawy o PPK.

Dalsze działania   

Przedmiotowy projekt ustawy, zawierający nowelizację definicji wynagrodzenia w ustawie o PPK, został obecnie poddany procedurze konsultacji z partnerami społecznymi i po jego zakończeniu zostanie skierowany do prac parlamentarnych. Można się spodziewać wejścia w życie przedmiotowej ustawy jeszcze w I połowie 2019 roku

 

INFORMACJA PRAWNA W FORMACIE PDF