Odcinek 7 – Dziedziczenie środków i ich podział w razie śmierci uczestnika PPK

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Zgromadzone przez uczestnika pracowniczego planu kapitałowego (PPK) środki w przypadku śmierci tej osoby nie przepadają. W zależności od decyzji uczestnika PPK będą one podlegać dziedziczeniu na zasadach ogólnych lub też trafią do osoby imiennie wskazanej przez uczestnika PPK.

 

Dziedziczenie na zasadach ogólnych
Jeżeli uczestnik PPK nie postanowi inaczej, to zgromadzone przez niego środki trafią do jego spadkobierców w ramach dziedziczenia ustawowego lub na podstawie testamentu. Zastosowanie w takim przypadku znajdą wszystkie przepisy wskazujące kto i w jakiej kolejności dziedziczy po zmarłym uczestniku PPK. Dla uzyskania przez spadkobierców dostępu do środków zgromadzonych w ramach PPK konieczne będzie przeprowadzenie wszystkich procedur spadkowych na zasadach ogólnych (np. postanowienie o nabyciu spadku, postanowienie o dziale spadku).

Przekazanie środków na zasadach określonych w ustawie o PPK
W przypadku środków zgromadzonych w ramach PPK uczestnik programu ma możliwość wskazania osoby lub osób uprawnionych do środków zgromadzonych w ramach PPK. Oświadczenie uczestnika PPK składane jest w formie pisemnej podmiotowi zatrudniającemu. Uczestnik może określić udział, w jakim poszczególne osoby partycypują w przekazywanych środkach, w sytuacji, w której upoważni więcej niż jedną osobę. Jeżeli tego nie uczyni, to wszystkie osoby otrzymują środki w częściach równych. W każdym momencie uczestnik może zmienić swoją dyspozycję i upoważnić inne osoby, zmienić tylko niektóre z nich albo też nie upoważniać nikogo do środków z PPK.

W przypadku wskazania przez uczestnika PPK osób uprawnionych do środków zgromadzonych w ramach pracowniczego planu kapitałowego przekazane w ten sposób środki nie wchodzą w skład masy spadkowej. Oznacza to, że nie mogą one stanowić podstawy do dochodzenia zachowku przez osoby pominięte w procesie dziedziczenia.

 

Podział środków w przypadku śmierci uczestnika, który pozostawał w związku małżeńskim
W sytuacji, kiedy uczestnik PPK umiera pozostając w związku małżeńskim, właściwa instytucja finansowa dokonuje wypłaty transferowej połowy jego środków na rejestr w PPK, IKE lub PPE małżonka zmarłego uczestnika – w zakresie, w jakim stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Małżonek uczestnika PPK powinien przedstawić odpis aktu zgonu, aktu małżeństwa oraz pisemne oświadczenie o stosunkach majątkowych istniejących między małżonkami. Po złożeniu tych dokumentów wypłata transferowa nastąpi nie wcześniej niż po miesiącu. Na wniosek małżonka zmarłego zwrot środków może nastąpić w formie pieniężnej – w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dokonanie wypłaty wraz z aktem zgonu i dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej.

 

Podział środków w przypadku śmierci uczestnika, które nie zostały przekazane małżonkowi
Pozostałe po podziale, o którym mowa wyżej, środki lub całość zgromadzonych środków w przypadku kiedy zmarły uczestnik nie pozostawał w związku małżeńskim, przekazywane są zgodnie z jego wcześniejszą dyspozycją do osoby bądź osób przez niego wskazanych. Jeżeli uczestnik nikogo nie wskazał, to środki wchodzą w skład spadku. Od decyzji osoby uprawnionej zależy czy środki zostaną wypłacone w formie pieniężnej, czy w formie wypłaty transferowej do PPK, IKE, PPE uprawnionej osoby. Wypłata lub zwrot następują w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dokonanie wypłaty wraz z aktem zgonu i dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej.