Odcinek 6 – Umowy w ramach PPK

Opublikowane w Akademia PPK, Aktualności

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) przewiduje obowiązek zawierania dwóch rodzajów umów w ramach PPK – umowy o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK. Pierwsza będzie zawierana między podmiotem zatrudniającym a wybraną instytucją finansową (usługodawcą), druga natomiast zawierana będzie przez podmiot zarządzający z usługodawcą w imieniu i na rzecz każdego uczestnika PPK. Umowy zawierane w PPK 

 

Umowa o zarządzanie PPK

 

Jest to umowa, która określa najważniejsze zasady prowadzonego PPK, takie jak: warunki i tryb zawierania przez pracodawcę umów o prowadzenie PPK, fundusze zarządzane przez instytucję finansową, warunki gromadzenia i zarządzania środkami, warunki, terminy oraz sposoby dokonania wypłaty oraz wypłaty transferowej, wysokość składek dodatkowych finansowanych przez pracodawcę, sposób deklarowania składek dodatkowych finansowanych przez uczestnika, maksymalną wysokość kosztów zarządzania PPK i opłat obciążających uczestnika, a także warunki zmiany i wypowiedzenia umowy o zarządzanie. Zawierana jest w formie pisemnej lub w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku w terminie 3 miesięcy od powstania obowiązku utworzenia PPK. Jeżeli pracodawca nie zawrze umowy o zarządzanie PPK w powyższym terminie, to z mocy prawa powstanie stosunek prawny wynikający z umowy o zarządzanie PPK pomiędzy pracodawcą a wyznaczoną instytucją finansową, na warunkach, oferowanych przez tę instytucję w dniu zawarcia tej umowy, ogłoszonych na portalu emerytalnym.

 

Centralna Ewidencja PPK – obowiązek zgłoszenia umowy o zarządzanie

Jest to ewidencja prowadzona przez Polski Fundusz Rozwoju, która obejmuje centralny rejestr uczestników PPK i ewidencję wszystkich umów o zarządzanie zawartych w ramach PPK przez podmioty zatrudniające. Zgłoszenia umowy o zarządzanie do Centralnej Ewidencji PPK dokonuje instytucja finansowa w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 

Umowa o prowadzenie PPK

Umowa o prowadzenie PPK określa dane zindywidualizowane, warunki zarządzania środkami, warunki dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. zmiany funduszu czy wypłaty a także terminy i tryb rezygnacji z oszczędzania w PPK oraz koszty i opłaty obciążające uczestnika w PPK. Pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika, z instytucją finansową, z którą zawarł umowę o zarządzanie PPK. Umowę o prowadzenie PPK należy zawrzeć najpóźniej w terminie 7 dni po upływie okresu 3 miesięcy od dnia powstania obowiązku utworzenia PPK. Jeżeli pracodawca nie zawrze umowy o prowadzenie PPK w tym terminie, to z mocy prawa powstanie stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK pomiędzy osobą zatrudnioną, a instytucją finansową, z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK.

 

Obowiązek uczestnictwa w PPK

Umowę o prowadzenie PPK pracodawca zawiera obowiązkowo w imieniu i na rzecz osób, które nie ukończyły 55 roku życia. W przypadku osób pomiędzy 55 a 70 rokiem życia decyzja o przystąpieniu do PPK jest dobrowolna i zależna od woli pracownika. Umowy o prowadzenie PPK nie zawiera się w przypadku osób, które ukończyły 70 lat.