Obowiązek przekazania przez płatnika składek informacji IMIR za 2023 rok do 28 lutego 2024 roku

INFORMACJA PRAWNA Z DNIA 9 LUTEGO 2024 ROKU

OBOWIĄZEK PRZEKAZANIA PRZEZ PŁATNIKA SKŁADEK INFORMACJI IMIR ZA 2023 ROK DO 28 LUTEGO 2024 ROKU

 

ZUS IMIR – obowiązek terminowego przekazania informacji IMIR za 2023 rok
Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkiem każdego płatnika, który w poprzednim roku kalendarzowym rozliczał i opłacał za ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne, jest sporządzić i przekazać im informacje, jakie wykazali w składanych za te osoby ubiegłorocznych raportach składkowych i świadczeniowych. Powyższy obowiązek dotyczy tak pracodawców, jak też zleceniodawców. Potocznie dokument do przekazania określa się skrótem ZUS IMIR od informacji miesięcznej i informacji rocznej.

Termin przekazania IMIR za rok 2023
Określony w przepisach termin przekazania deklaracji IMIR to 28 lutego. Powyższe wynika wprost z treści art. 41 ust. 8 ustawy z 13 października 1998 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1230 ze zm.). Przepis ten jednoznacznie wskazuje, że obowiązek informacyjny wobec pracowników trzeba wykonać do dnia 28 lutego, a nie zaś do końca lutego. Dlatego też prawidłowym działaniem w przypadku rozliczenia za rok 2023 jest przekazanie dokumentu do dnia 28 lutego 2024 roku.

Sposób wykonania obowiązku
Informacja może być przekazana poprzez wypełnienie udostępnionego przez ZUS formularza ZUS IMIR lub w innej formie, np. wydruku, bądź elektronicznego dokumentu z programu wykorzystywanego w obsłudze kadrowo-płacowej. Informacja musi spełniać wymogi określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, m.in. ważne jest także zadbanie, aby dane wskazane w informacji IMIR były spójne z tymi, które płatnik składek przekazał do ZUS w raportach miesięcznych za ubezpieczonego. Powinny być one przedstawione w podziale na poszczególne miesiące. Informacja musi zawierać odpowiednie dane, m.in: ubezpieczonego, numer PESEL, wymiar czasu pracy, zestawienie należnych składek na ubezpieczenie społeczne w odpowiednim podziale, podstawy wymiaru składek, kwoty składki w podziale na należną od ubezpieczonego i płatnika składek oraz finansowaną z innych źródeł, rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, informacje o wypłaconych zasiłkach lub wynagrodzeniu z tytułu niezdolności do pracy, informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek oraz kwotę obniżenia podstawy wymiaru składek z tytułu opłacania składek na PPE.

Rekomendacja
Rekomendacją Kancelarii jest upewnienie się przez każdego płatnika składek czy dokument IMIR został lub zostanie terminowo przekazany do dnia 28 lutego 2024 roku, gdyż brak terminowego przekazania IMIR może skutkować grzywną nałożoną na płatnika w wysokości 5000 zł.

 

WERSJA PDF