Nowy art. 40a ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Opublikowane w Aktualności

Informacja prawna w związku z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z dnia 5 lipca 2018 roku.

Przedmiot informacji prawnej

Informujemy, że w dniu 25 listopada 2018 roku weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z dnia 5 lipca 2018 roku. Zgodnie z dyspozycją art. 97 wskazanej ustawy do ustawy o pracowniczych programach emerytalnych dodano nowy art. 40a. Nowo dodany art. 40a ustawy o PPE pozwala na kontynuowanie funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego w przypadku śmierci pracodawcy (osoby fizycznej). Jak zostało to wskazane w ustawie, w takim przypadku pracowniczy program emerytalny nie ulega likwidacji, jeżeli z chwilą śmierci pracodawcy został ustanowiony zarząd sukcesyjny (wg ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z dnia 5 lipca 2018 roku Dz.U. poz. 1629).

W takiej sytuacji na zarządcy sukcesyjnym spoczywa obowiązek, aby, w terminie 30 dni od dnia śmierci pracodawcy złożyć organowi nadzoru pisemne oświadczenie o woli kontynuacji programu wraz z informacją o dacie śmierci pracodawcy oraz aktualnych danych przedsiębiorstwa w spadku. Po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego obowiązek kontynuacji programu spoczywa wyłącznie na zapisobiorcy windykacyjnym, jeżeli przedmiotem zapisu uczyniono całe przedsiębiorstwo albo następcy prawnym zmarłego pracodawcy, jeżeli w następstwie działu spadku nabył on przedsiębiorstwo w całości.

Dodatkowo, przepisy art. 34 ust. 3 i 5 ustawy o PPE stosuje się odpowiednio. Oznacza to, że pracodawca jest obowiązany zgłosić do rejestru programów wszelkie zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (tj. dane pracodawcy zawarte we wniosku o wpis programu zakładowego do rejestru programów) w terminie 30 dni od zaistnienia tych zmian. Organ nadzoru zawiadamia pracodawcę o dokonaniu rejestracji zmian w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia.

  • W przypadku śmierci pracodawcy program nie ulega likwidacji, jeżeli z chwilą śmierci pracodawcy został ustanowiony zarząd sukcesyjny.
  • Zarządca sukcesyjny w terminie 30 dni od dnia śmierci pracodawcy składa organowi nadzoru pisemne oświadczenie o woli kontynuacji programu wraz z informacją o dacie śmierci pracodawcy oraz aktualnych danych przedsiębiorstwa w spadku.
  • Organ nadzoru zawiadamia zarządcę sukcesyjnego o dokonaniu rejestracji zmian wynikających ze złożonego oświadczenia w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Konsekwencje zmiany dla nowych PPE

W opinii Kancelarii wprowadzona zmiana ustawowa będzie skutkować koniecznością modyfikacji wzorów umów składających się na PPE, w tym w szczególności tych, które będą zawierane z pracodawcami będącymi osobami fizycznymi. Ewentualne modyfikacje powinny dotyczyć zasad likwidacji PPE.

Konsekwencje zmiany dla już prowadzonych PPE

W opinii Kancelarii wprowadzona zmiana ustawowa nie skutkuje koniecznością automatycznej zmiany treści już zawartych umów składających się na PPE. Jednakże w przypadku, gdy PPE prowadzone jest przez pracodawcę będącego osobą fizyczną, powinno się zweryfikować zawarte umowy oraz podjąć ewentualne decyzje o ich zmianie. 

Możliwe wsparcie Kancelarii

W przypadku podjęcia decyzji o potrzebie weryfikacji lub modyfikacji zawartych umów składających się na PPE Kancelaria pozostaje do dyspozycji.

Kliknij, by pobrać informację w formacie PDF