Nowelizacja ustawy o PPK w Sejmie – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

Obecnie w Sejmie procedowana jest nowelizacja ustawy o PPK oraz ustawy o PIP. W ramach tych zmian zaplanowano zwiększenie uprawnień inspekcji pracy, w tym: kontrola pracodawców pod kątem zniechęcania do uczestnictwa w PPK, umożliwienie pracodawcom zapisywania do PPK nowych pracowników już po 14 dniach od zatrudnienia, a także wprowadzenie przepisów obejmujących postępowanie pracodawcy w razie nienależycie przekazanych wpłat do instytucji finansowej.

W treści informacji zostaną omówione najważniejsze zmiany, jakie przewidział projektodawca.

Możliwość zapisania osoby zatrudnionej do PPK po 14 dniach zatrudnienia

 • W obecnym brzmieniu przepisów ustawy o PPK podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej dopiero po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął ten termin 3 miesięcy. Przykład: osoba zostaje zatrudniona na podstawie umowy o pracę w dniu 1 stycznia, co oznacza, że staż pracy osiągnie 31 marca i pracodawca zapisuje ją najpóźniej 10 kwietnia do PPK.
 • W ramach nowelizacji zaproponowano, żeby umowa o prowadzenie PPK mogła zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia. W naszym przykładzie oznacza to możliwość zapisania do PPK pomiędzy 15 stycznia a 10 kwietnia. Jest to możliwość pracodawcy a nie obowiązek. Dzięki tej zmianie pracodawca będzie mógł szybciej zapisać nowego pracownika do PPK, nie czekając 3 miesięcy.

Wypłata transferowa nowego pracownika

 • W ramach art. 19 ustawy o PPK opisana jest procedura wypłaty transferowej środków z PPK poprzedniego pracodawcy do PPK nowego pracodawcy (w momencie zmiany pracy i zatrudnienia w nowym miejscu).
 • Zgodnie z obecnym brzmieniem uczestnik PPK składa pracodawcy oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK w terminie 7 dni po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia. W praktyce jest to dość skomplikowaną i utrudniającą procedowanie procedurą.
 • Zgodnie z propozycja zmian oświadczenie o zawartych o posiadanych rachunkach w PPK będzie składane w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestnika PPK.

Wpłata dodatkowa uczestnika PPK od kolejnego miesiąca

 • Obecnie ustawa o PPK nie wskazuje, w jakim terminie pracodawca powinien potrącać wpłaty dodatkowe uczestnika w ramach PPK. Opierając się na podstawie wykładni przepisów, w praktyce przyjęto, że powinno się to robić od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył deklarację w tym zakresie.
 • Po zmianach taki mechanizm zostanie wpisany do ustawy o PPK, tak żeby nie było już wątpliwości – deklaracja wpłaty dodatkowej do PPK będzie obowiązywała od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona – analogicznie jak inne deklaracje dotyczące wpłat składane przez uczestników PPK.

Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy

 • Dotychczas przepisy ustawy o PPK nie wskazywały, kto powinien kontrolować pracodawców w ramach wykonania przepisu art. 108 ustawy o PPK – to jest tzw. zniechęcanie do uczestnictwa w PPK. O ile przewinienia na podstawie przepisu art. 106 (nieterminowe zawarcie umowy o zarządzanie PPK) oraz przepisu art. 107 (przepisy administracyjne np. nieterminowe dokonywanie wpłat do PPK) mogą być kontrolowane przez PIP, to dotychczas nie uregulowano, kto będzie kontrolował pracodawców w przypadku podejrzenia zniechęcania do uczestnictwa w PPK. Po przyjęciu zmiany nie będzie już wątpliwości, że PIP będzie mogła dokonywać kontroli w tym zakresie.
 • Dotychczasowe regulacje nie dawały podstawy prawnej Państwowej Inspekcji Pracy do kontrolowania podmiotów zatrudniających w zakresie procedury wyboru instytucji finansowej, zawarcia porozumienia z przedstawicielami osób zatrudnionych, czy też wypełniania obowiązków informacyjnych. Nowe brzmienie przepisów polegające na dodaniu do ustawy o PIP przepisu w art. 13 umożliwiającym PIP prowadzenie kontroli wszystkich podmiotów zatrudniających w zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o PIP, może eliminować dotychczasowe wątpliwości i dać Państwowej Inspekcji Pracy uprawnienia do kontroli wykonania przez podmiot zatrudniający obowiązków związanych z wdrożeniem PPK:
 • procedury wyboru instytucji finansowej,
 • spełnienia obowiązków informacyjnych wobec osób w wieku 55-70 lat,
 • spełnienia obowiązków informacyjnych wobec uczestników PPK.
 • Dzięki zaproponowanym zmianom ustawodawca będzie chciał przekazać PIP prawa do kompleksowej kontroli podmiotów zatrudniających w zakresie PPK. Dzięki temu zostaną wyeliminowane wątpliwości związane z tym, kto i na jakich zasadach będzie prowadził kontrole pracodawców w ramach PPK.

Powyższe jest wskazaniem niektórych planowanych zmian. Obecnie projekt jest procedowany w Parlamencie w związku z tym finalne brzmienie przepisów może jeszcze ulec zmianie. Będziemy Państwa na bieżąco informowali o postępie prac w tym zakresie.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

PEŁNA INFORMACJA PRAWNA PDF