Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Opublikowane w Informacje prawne

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 kwietnia 2014 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej wniósł do Sejmu projekt ustawy o zmianie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Proponowana zmiana dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanego odszkodowania za powstałą szkodę lub zadośćuczynienia za krzywdę pod warunkiem, że ich wysokość lub zasady ustalania wynikają również z postanowień układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów, o których mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy.

Zasadniczym celem proponowanych zmian jest dostosowanie obowiązujących obecnie przepisów do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 marca 2013 r. (sygn. akt S 2/13) dotyczącego przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W wydanym postanowieniu Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż „nieuwzględnienie przez ustawodawcę w art. 21 ust. 1 pkt 3 in principio ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych innych – poza ustawami i wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi – normatywnych źródeł prawa pracy powoduje stan luki prawnej, która przekłada się na niewykonanie dyrektywy, wyrażonej – z jednej strony – w art. 59 ust. 2 in fine Konstytucji, z drugiej zaś – w art. 9 i przepisach działu XI ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy”.  Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego usunięcie istniejącej luki prawnej jest niezbędne dla zapewnienia spójności systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Obecnie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, że wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:

  1. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  2. odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
  3. odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
  4. odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
  5. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  6. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,
  7. odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

Natomiast, w wyniku przeprowadzonej nowelizacji wolne od podatku będą także wszelkie odszkodowania i zadośćuczynienia przyznawane pracownikom przez układy zbiorowe pracy i akty normatywne w tym również te, które stanowiły ww. wyjątek.

Informujemy, iż powyższa zmiana ma na celu poprawienie sytuacji finansowej pracowników uprawnionych do otrzymania zgodnie z przepisami prawa pracy odszkodowania za szkodę lub zadośćuczynienia za krzywdę. Jednakże, z uwagi na to, iż mamy dopiero do czynienia z projektem nie są jeszcze możliwe do przewidzenia, jakie będą realne skutki finansowe projektu.