Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa pracownika do zasiłku chorobowego

Opublikowane w Informacje prawne

Uprzejmie informujemy, iż w dniu wczorajszym 25 lutego 2014 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż przepisy przewidujące utratę przez pracownika prawa do zasiłku chorobowego w przypadku wykonywania odpłatnej pracy, nawet w niewielkim wymiarze i bez względu na cel tej pracy, jednakże przekraczające wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, są zgodne z konstytucją.

Przypominamy, iż obecne przepisy art. 17 ust 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa stanowią, iż "ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia". Konstytucyjność tego przepisu została zakwestionowana przez ubezpieczoną, której ZUS nakazał zwrot ponad 17 tys. zł wypłaconego zasiłku chorobowego. Sądy obu instancji w 2010 roku oddaliły jej odwołania, gdyż uznały, że wykonywała ona pracę w okresie niezdolności do pracy. Kobieta argumentowała, że wykonywane przez nią w okresie zwolnienia poradnictwo prawne – dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny – nie było sprzeczne z celem tego zwolnienia lekarskiego. Trybunał Konstytucyjny stanął na stanowisku, iż "Jeżeli mimo pozostawania na zwolnieniu lekarskim pracownik wykonuje pracę stanowiącą źródło jego dochodu, wówczas – niezależnie od charakteru tej aktywności zarobkowej – brak jest konstytucyjnego uzasadnienia dla alimentowania takiej osoby przez całe społeczeństwo" a „zgodna  z Konstytucją jest regulacja, która stanowi podstawę utraty prawa do zasiłku chorobowego ubezpieczonego, który w czasie niezdolności do pracy wykonywał pracę zarobkową, uzyskując wynagrodzenie przekraczające minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę”.

Informujemy, iż powyższe orzeczenie nie modyfikuje obecnego stanu prawnego i nie wymaga podejmowania przez pracodawców jakichkolwiek działań. Należy być jednak przygotowanym na to, iż ZUS będzie w większym stopniu kontrolował pracowników pobierających zasiłki chorobowe, co w przypadku ich zakwestionowania może wiązać się koniecznością dodatkowych działań po stronie pracodawcy.