GAZETA PRAWNA – Kontrakt menadżerski a uczestnictwo w pracowniczym programie emerytalnym

Opublikowane w Bez kategorii

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (PPE) uprawnionymi do uczestnictwa w PPE są wyłącznie pracownicy. Przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, jak też osobę zatrudnioną na podstawie umowy zawartej w wyniku powołania lub wyboru do organu reprezentującego osobę prawną oraz członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych. Powyższa definicja obejmuje także kontakty menadżerskie osób zarządzających pracodawcą prowadzącym PPE, są one bowiem jedną z umów, która może zostać zawarta w wyniku powołania lub wyboru danej osoby do organu reprezentującego. W przypadku zatrudnienia członka zarządu spółki na podstawie kontraktu menadżerskiego, co do zasady będzie więc on uprawniony do uczestnictwa w PPE. Jednakże należy zwrócić uwagę na art. 2 pkt. 15 ustawy o PPE,  który wprowadza legalną definicję wynagrodzenia dla celów PPE. Przez wynagrodzenie rozumie się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. W konsekwencji fakt czy członek zarządu zatrudniony na podstawie kontraktu menadżerskiego będzie otrzymywał składkę podstawową do PPE, uzależnione będzie od tego w jaki sposób będzie traktowany przedmiotowy kontrakt menadżerski dla celów obliczania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Należy bowiem wskazać, iż w zależności od treści postanowień samego kontraktu menadżerskiego oraz sytuacji faktycznej może on podlegać lub nie podlegać obowiązkowi naliczania składek na ubezpieczenia społeczne. Warto podkreślić, iż w sytuacji gdy kontrakt menadżerski będzie stanowił w całości podstawę naliczania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne to członek zarządu zatrudniony na podstawie kontraktu menadżerskiego będzie uprawniony do uczestnictwa w PPE i do otrzymywania składki podstawowej.

Artykuł ukazał się 31 stycznia 2013 roku w Akademii Prawa Pracy w Dzienniku Gazeta Prawna.

Pobierz załącznik