Informacja prawna o planowanych zmianach w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i innych ustaw – zniesienie limitu 30-krotności

Opublikowane w Informacje prawne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 października 2017 roku został opublikowany przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i innych ustaw. Projekt ten, jeśli wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2018 roku (jak w nim założono) znacząco zmieni sytuację w zakresie wynagrodzeń netto około 350 000 osób w Polsce zarabiających powyżej 127,890 złotych brutto w skali roku (10 657 zł miesięcznie w 2017 roku)
.

Zniesienie limitu podstawy składek na obowiązkowe ubezpieczenia

W projektowanej regulacji proponuje się przede wszystkim zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w szczególności pracowników, zleceniobiorców itd.) odprowadzanych począwszy od stycznia 2018 roku. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zostanie więc zniesiona obecna tzw. 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Ponadto zasadę powyższą planuje się również wprowadzić dla składek płaconych przez płatnika składek za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Ewentualne konsekwencje zniesienia limitu

Wskazujemy na następujące konsekwencje powyżej wskazanego zniesienia górnego limitu składek:

  1. faktycznie zmniejszenie dochodów netto osób przekraczających do tej pory
    30-krotność minimalnego wynagrodzenia w skali roku – w realiach 2017 roku oznacza to pogorszenie sytuacji w zakresie wynagrodzenia netto każdego zarabiającego powyżej 10,657 zł miesięcznie. W skali całego kraju jest to około 350 tysięcy osób;  
  2. brak potrzeby monitorowania wysokości przychodów ubezpieczonego tak przez płatnika składek jak i przez ubezpieczonego, szczególnie w przypadku, gdy ubezpieczony świadczy pracę na podstawie kilku stosunków lub tytułów;
  3. wpływ na wysokość otrzymywanej w przyszłości emerytury wypłacanej
    z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
    (jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które otrzymują w czasie swojej kariery zawodowej zróżnicowane pod względem wysokości zarobki),  w tym spowodowanie w długim terminie zwiększenia (także z powodu zniesienia ograniczenia do 250% – wskaźnika wysokości podstawy wymiaru) nowo przyznawanych emerytur (wyliczanych według dotychczasowych zasad) oraz rent.

Symulacja obniżenia dochodów netto pracownika na skutek zniesienia limitu

Wynagrodzenie brutto miesięczne

Wynagrodzenie brutto roczne

Różnica w dochodzie netto

(na podstawie danych 2017 roku)

15 000 zł

180 000 zł

3 990 zł

20 000 zł

240 000 zł

8 584 zł

25 000 zł

300 000 zł

13 178 zł

50 000 zł

600 000 zł

36 149 zł

Termin wejścia w życie planowanych zmian

Proponuje się by ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i miała pierwszy raz zastosowanie do przychodów za rok 2018. Powyższe oznacza, że do składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za okresy – do dnia 31 grudnia 2017 roku – tj. przed wejściem w życie projektowanej ustawy będzie się stosować przepisy w brzmieniu dotychczasowym.

Składki na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe

Zasady naliczenia składek na ubezpieczenia chorobowe oraz wypadkowe, to jest od całości wynagrodzenia – pozostają bez zmian.

Możliwość przeciwdziałania negatywnym skutkom wejścia w życie przepisów

Informujemy, że Kancelaria podjęła obecnie działania analityczne mające na celu wypracowanie propozycji rozwiązań niwelujących lub zmniejszających negatywne konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów z punktu widzenia ubezpieczonych. W przypadku wypracowania odpowiednich rozwiązań pozwolimy sobie o nich poinformować celem rozważenia możliwości skorzystania z nich.  

Mamy nadzieję, że powyższe informacje będą dla Państwa przydatne. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt. Zastrzegamy, że powyżej omówiono jedynie niektóre aspekty projektu ustawy o zmianach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zastrzegamy, że powyższa informacja została przygotowana na podstawie projektu, który może ulec zmianie w toku prac legislacyjnych.

  dr Marcin Wojewódka

  marcin.wojewodka@wojewodka.pl  

  22 458 23 00

  Adrian Prusik

  adrian.prusik@wojewodka.pl

  48 724 555 221

Pobierz informację prawną