Informacja prawna – Pracownicze Plany Kapitałowe

Opublikowane w Informacje prawne

W nawiązaniu do pojawiających się w mediach informacji na temat możliwych reform w systemie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w naszym kraju, w tym w szczególności wypowiedzi Ministra Finansów i Rozwoju Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. (dalej Kancelaria) jako podmiot specjalizujący się w tematyce dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego przedstawia aktualne informacje, co powinno pomóc Państwu w przygotowaniu się do możliwych zmian. Należy się spodziewać, że w ciągu najbliższych miesięcy mogą zostać przyjęte rozwiązania wprowadzające tzw. Pracownicze Plany Kapitałowe. Będą one dotyczyły każdego podmiotu i zwiększą koszty pracy.

Istota zmiany – Pracownicze Plany Kapitałowe

Planowane jest, aby w drugiej połowie 2018 roku zostały wprowadzone Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej PPK), jako docelowo obligatoryjny element pakietu świadczeń oferowanych przez podmioty zatrudniające osobom zatrudnionym. Będą to w obecnym stanie zamierzeń prawdopodobnie umowy o wnoszenie składek uczestników do funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez podmioty komercyjne. Będą to plany typu DC (defined contribution).

Obligatoryjność utworzenia, możliwość wystąpienia

W założeniu PPK mają stać się powszechnym rozwiązaniem dostępnym w każdym zakładzie pracy. Dlatego też planowana jest konstrukcja obligatoryjnego tworzenia PPK przez poszczególne podmioty w terminach uzależnionych od wielkości podmiotu określanego liczbą pracowników oraz automatyczne zapisanie do PPK wszystkich zatrudnionych w danym podmiocie. Natomiast uczestnik będzie miał możliwość zrezygnowania z uczestnictwa w PPK (opting-out) z zastrzeżeniem automatycznego ponownego zapisu po kilkunastu miesiącach.

Zwiększenie kosztów pracy

Zakłada się, że do PPK składki podstawowe będą obligatoryjnie opłacać tak pracodawcy (podmioty zatrudniające) w wysokości 1,5% wynagrodzenia, jak też osoby zatrudnione (co do zasady pracownicy) w wysokości 2,0%. Możliwe będzie również opłacanie nieobligatoryjnych składek dodatkowych przez wszystkie podmioty.    

Zachęty ze strony Państwa

Celem zachęcenia uczestników do PPK wdrożony zostanie system zachęt finansowych mających na celu wzmocnienie skłonności do oszczędzania. Będzie to kwotowa zachęta powitalna, którą uczestnik otrzyma jednorazowo. Przewiduje się również system zachęt do dłuższego pozostania w PPK i aktywnego oszczędzania przez uczestnika. Planowane jest również współfinansowanie tych wpłat na PPK ze środków Funduszu Pracy.

Koszty zarządzania oraz kwestia akwizycji 

Zakłada się limitowanie kosztów zarządzania PPK na zbliżonym poziomie oraz zasadach porównywalnych z obecnymi rozwiązaniami stosowanymi w OFE. Natomiast kwestie związane z informowaniem oraz akwizycją zostaną uregulowane w sposób autonomiczny. 

Termin wdrożenia PPK

Zakłada się że obowiązek tworzenia PPK zostanie rozłożony w czasie i uzależniony od liczby zatrudnionych w danym podmiocie. Największe podmioty, zatrudniające od 250 osób, będą zobowiązane tworzyć PPK już za kilkanaście miesięcy, a następnie w interwałach półrocznych odpowiednio podmioty zatrudniające od 50 osób i 20 osób. Docelowo obowiązek tworzenia PPE zostanie rozszerzony na mniejsze podmioty oraz obejmie także podmioty  sektora finansów publicznych.

Brak obowiązku współdziałania z reprezentacją pracowników

W obecnych założeniach PPK będą obligatoryjnym świadczeniem finansowanym przez pracodawcę oraz pracowników bez stanowiącego udziału reprezentacji pracowników. Dla trybu powstania oraz warunków PPK co do zasady nie będzie miało znaczenia, czy w danym podmiocie działają związki zawodowe lub inna emanacja reprezentacji pracowników. W założeniu wpływ tych podmiotów na PPK ma być bardzo ograniczony i sprowadzać się będzie do funkcji konsultacyjnych.

Zwolnienie z obowiązku tworzenia PPK – PPE

Cechą wyróżniającą PPK będzie ich powszechność, to jest obowiązek utworzenia przez każdy podmiot zatrudniający. Na chwilę obecną należy przyjąć, że jedyne wyłączenia z obowiązku tworzenia PPK będą miały charakter czasowy (termin wejścia w życie obowiązku w stosunku do określonej grupy) lub też podmiotowy, jednakże wyłącznie w przypadku prowadzenia przez pracodawcę pracowniczego programu emerytalnego (PPE), spełniającego określone parametry w zakresie wysokości opłacanych składek. Natomiast nie będą zwalniały z obowiązku tworzenia PPK wszelkie obecnie funkcjonujące na rynku rozwiązania hybrydowe np. EPO, PPO, UFK itp. Pracodawca, który nie będzie prowadził PPE o określonej składce podstawowej, zobowiązany będzie do utworzenia PPK.   

Dalsze działania oraz rekomendacja

Kancelaria, jako wiodący specjalista prawny w Polsce w zakresie planów emerytalnych i oszczędnościowych, monitoruje temat i będzie informowała o dalszym rozwoju sytuacji. Należy się spodziewać dalszych wieści już w najbliższych tygodniach.