Informacja prawna dotycząca prognozowanego minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 roku

Opublikowane w Informacje prawne

Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy Sp.k. informuje, że negocjacje prowadzone w terminie ustawowym w Radzie Dialogu Społecznego w zakresie ustalenia minimalnego wynagrodzenia za pracę na rok 2018 nie zakończyły się uzgodnieniem przez ten organ  przyszłorocznej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej. W związku z tym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął procedurę legislacyjną zmierzającą do wydania (do dnia 15 września br.) stosownego rozporządzenia.

W projektowanym rozporządzeniu przekazanym do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych zaproponowano kwoty przyszłorocznych wysokości minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2100 zł – w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 13,70 zł w przypadku minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. Ostateczna decyzja w tym zakresie należy do Rady Ministrów (https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/prawo-pracy/art,9019,informacja-o-rozporzadzeniu-w-sprawie-placy-minimalnej.html).

Wzrost płacy minimalnej powoduje skutki prawne w indywidulanym prawie pracy, które są między innymi następujące:

  • wzrośnie kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę (art. 871 K.p.);
  • wzrośnie kwota stawki godzinowej za pracę w porze nocnej – pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 K.p.);
  • wzrośnie kwota minimalnego odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania – osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 183d K.p.);
  • wzrośnie kwota minimalnego odszkodowania za szkodę wyrządzoną w skutek mobbingu, jeżeli pracownik rozwiązał umowę o pracę z tej przyczyny – pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 943 K.p.);
  • wzrośnie wynagrodzenie za przestój – pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 81 § 1 K.p.);
  • wzrośnie górny limit kwoty odprawy pieniężnej wypłacanej z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn  niedotyczących pracownika – odprawa nie może przekroczyć 15- krotności minimalnego wynagrodzenia (art. 8 ust. 4 ustawy
    o „zwolnieniach grupowych”).