Informacja prawna – Pracownicze Plany Kapitałowe – możliwe zmiany w zakresie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego

Opublikowane w Informacje prawne

W nawiązaniu do wcześniej przekazywanych przez Kancelarię Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy dostępnych publicznie oraz w mediach informacji na temat możliwych zmian w systemie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w naszym kraju, poniżej przedstawiamy najnowsze zestawienie dostępnych danych, co powinno pomóc Państwu w przygotowaniu się do możliwych zmian. Należy się spodziewać, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy mogą zostać przyjęte rozwiązania wprowadzające tzw. Pracownicze Plany Kapitałowe. Będą one dotyczyły każdego podmiotu i zwiększą koszty pracy.

Istota zmiany – Pracownicze Plany Kapitałowe
Planowane jest, aby od stycznia 2018 roku zostały wprowadzone Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej PPK), jako docelowo obligatoryjny element pakietu świadczeń oferowanych przez podmioty zatrudniające osobom zatrudnionym. Będą to umowy o wnoszenie składek uczestników do funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez podmioty komercyjne. Będą to plany typu DC (defined contribution).

Obligatoryjność utworzenia, możliwość wystąpienia
W założeniu PPK mają stać się powszechnym rozwiązaniem dostępnym w każdym zakładzie pracy. Dlatego też planowana jest konstrukcja obligatoryjnego tworzenia PPK przez poszczególne podmioty w terminach uzależnionych od wielkości podmiotu określanego liczbą pracowników oraz automatyczne zapisanie do PPK wszystkich zatrudnionych w danym podmiocie. Natomiast uczestnik będzie miał możliwość zrezygnowania z uczestnictwa w PPK (opting-out).

Zwiększenie kosztów pracy
Zakłada się, że do PPK składki podstawowe będą obligatoryjnie opłacać tak pracodawcy (podmioty zatrudniające) w wysokości 1,5% wynagrodzenia, jak też osoby zatrudnione (co do zasady pracownicy) w wysokości 2,0%. Możliwe będzie również opłacanie nieobligatoryjnych składek dodatkowych przez wszystkie podmioty.

Zachęty ze strony Państwa
Celem zachęcenia uczestników do pozostawania w PPK wdrożony zostanie system zachęt finansowych mających na celu wzmocnienie skłonności do oszczędzania. Będzie to kwotowo określona zachęta powitalna, którą uczestnik otrzyma jednorazowo pod warunkiem pozostania przez określony czas w PPK. Przewiduje się również system zachęt do dłuższego pozostania w PPK i aktywnego oszczędzania przez uczestnika.

Termin wdrożenia
Obecny stan wiedzy pozwala stwierdzić, że realnym jest wejście w życie przepisów regulujących PPK od dnia 1 stycznia 2018 roku. Zakłada się przy tym, że obowiązek tworzenia PPK zostanie rozłożony w czasie i uzależniony od liczby zatrudnionych w danym podmiocie. Największe podmioty, zatrudniające od 250 osób, będą zobowiązane tworzyć PPK już w I połowie 2018 roku, podmioty zatrudniające od 50 osób – od dnia 1 lipca 2018, zaś podmioty zatrudniające od 20 osób – od 1 stycznia 2019. Należy się też spodziewać rozszerzenia PPK na mniejsze podmioty w roku 2019 oraz objęcia systemem PPK także podmiotów sektora finansów publicznych.

Brak obowiązku współdziałania z reprezentacją pracowników
W założeniu PPK będą obligatoryjnym świadczeniem finansowanym przez pracodawcę oraz pracowników bez stanowiącego udziału reprezentacji pracowników. Dla trybu powstania oraz warunków PPK co do zasady nie będzie miało znaczenia, czy w danym podmiocie działają związki zawodowe lub inna emanacja reprezentacji pracowników. W założeniu wpływ tych podmiotów na PPK będzie bardzo ograniczony i sprowadzać się będzie do funkcji konsultacyjnych.

Zwolnienie z obowiązku tworzenia PPK
Cechą wyróżniającą PPK będzie ich powszechność, to jest obowiązek utworzenia przez każdy podmiot zatrudniający. Na chwilę obecną należy przyjąć, że jedyne wyłączenia z obowiązku tworzenia PPK będą miały charakter czasowy (termin wejścia w życie w stosunku do określonej grupy) lub też podmiotowy, jednakże wyłącznie w przypadku prowadzenia przez pracodawcę pracowniczego programu emerytalnego, spełniającego określone parametry w zakresie wysokości opłacanych składek oraz okresu ich opłacania. Natomiast nie będą zwalniały z obowiązku tworzenia PPK wszelkie obecnie funkcjonujące na rynku rozwiązania hybrydowe np. EPO, PPO, UFK itp.

Dalsze działania
Kancelaria, jako wiodący specjalista prawny w Polsce w zakresie planów emerytalnych i oszczędnościowych, monitoruje temat i będzie informowała o dalszym rozwoju sytuacji. Należy się spodziewać dalszych wieści już w czerwcu 2017 roku.