Informacja prawna – nowe regulacje dla spółek z udziałem skarbu państwa I spółek od nich zależnych

Opublikowane w Informacje prawne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 stycznia 2017 roku weszły w życie dwie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku: o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Ministerstwo Skarbu Państwa przeszło w stan likwidacji, a dziesiątki ustaw podlega zmianie, w tym m.in. Kodeks postępowania cywilnego, Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji, Kodeks spółek handlowych, Ustawa o gospodarce komunalnej i wiele innych. Istotnie zmieniły się cele zarządu mieniem Skarbu Państwa, organy do tego powołane oraz sposoby, jakimi będą one realizowały swoje uprawnienia.

Nowe przepisy regulują także wykonywanie praw z akcji należących do Skarbu Państwa i wprowadzają w tym zakresie istotne zmiany. Przez to mocno oddziałują na sytuację spółek z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz spółek od nich zależnych.

Najważniejsze ze zmian w tym zakresie dotyczą:

 • powierzenia Prezesowi Rady Ministrów koordynacji i realizacji uprawnień z akcji należących do Skarbu Państwa (z możliwością delegowania części uprawnień na innych ministrów z uwzględnieniem ich właściwości oraz przedmiotu działalności spółek),
 • sposobu wykonywania uprawnień z akcji oraz upoważnienia Prezesa Rady Ministrów do określenia nowych zasad nadzoru właścicielskiego oraz dobrych praktyk, którymi będzie kierował się Skarb Państwa, jako akcjonariusz,
 • powiązania celów wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa z polityką gospodarczą państwa,
 • wyłączenia możliwości zbycia akcji Skarbu Państwa w 24 spółkach wymienionych w ustawie,
 • ustanowienia nowych wymogów dotyczących kwalifikacji kandydatów do rad nadzorczych wskazywanych przez Skarb Państwa oraz kandydatów do zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych (oraz, docelowo, spółek od nich zależnych),
 • ustanowienia obowiązków, mających na celu wprowadzenie w spółkach, w których akcjonariuszem jest Skarb Państwa lub państwowa osoba prawna (oraz, docelowo, spółkach od nich zależnych), zmian statutu lub umowy spółki dotyczących m.in.: 
  • wymogu zgody zgromadzenia lub rady nadzorczej na rozporządzanie niektórymi aktywami trwałymi oraz zawieranie określonych umów, jak np. o usługi prawne, marketingowe, PR oraz doradztwa związanego z zarządzaniem,
  • wymogu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu oraz określenia zasad tego postępowania,
 • ustanowienia nowego ciała opiniodawczego – Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, w którego gestii znalazło się m.in. opiniowanie kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych (oraz, docelowo, spółek od nich zależnych) a także, w niektórych przypadkach, opiniowanie kandydatów na członków zarządów.

Dla spółek, w których akcjonariuszem jest Skarb Państwa lub państwowa osoba prawna (oraz, docelowo, dla spółek od nich zależnych) nowe przepisy oznaczają obowiązek wprowadzenia zmian statutów (umów spółek) oraz, w konsekwencji tego, także regulaminów rad nadzorczych, zarządów oraz zgromadzeń. Zmiany powinny objąć m.in. proces wyłaniania nowych członków organów oraz zasady gospodarowania mieniem.

Zakres zmian jest szeroki i istotnie wpływa na sytuację spółek z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz spółek od nich zależnych. Dlatego ich wprowadzenie powinno być przemyślane, należycie przygotowane i dostosowane do specyfiki spółki.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje będą dla Państwa przydatne.