Informacja prawna dotycząca wejścia w życie nowej ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług z dnia 10 czerwca 2016 roku

Opublikowane w Informacje prawne

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 czerwca 2016 roku weszła w życie ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług z dnia 10 czerwca 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 868), co jest związane z wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania Dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniającej rozporządzenia (UE) nr 1024/2012.

Powyższa ustawa wprowadza zasady dotyczące zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium Polski lub z terytorium Polski do innego państwa członkowskiego, a w konsekwencji obowiązki ciążące m.in. na pracodawcach z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, delegujących pracowników do pracy na obszarze Polski, m.in. w zakresie współpracy z właściwymi urzędami i organami oraz zapewnienia odpowiednich warunków zatrudnienia.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące powyższej regulacji.

1. Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych

Firma delegująca pracownika do Polski ma obowiązek zapewnienia warunków zatrudnienia, nie mniej korzystnych niż wynikające z kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników. Przedmiotowe postanowienie dotyczy także Pracodawców obecnie zatrudniających pracowników delegowanych. Warunki zatrudnienia, o których mowa w ustawie dotyczą: norm i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego; wymiaru urlopu wypoczynkowego; minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów; wysokości wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych; bezpieczeństwa i higieny pracy; ochrony pracownic w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego; zatrudniania młodocianych oraz wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko; zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu, o których mowa w art. 112 i art. 113 kodeksu pracy; wykonywania pracy zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

2. Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy

Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP ma obowiązek złożenia Państwowej Inspekcji Pracy najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi oświadczenia zawierającego informacje niezbędne w celu przeprowadzenia kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy, m.in. dane identyfikacyjne pracodawcy (tj. nazwę, siedzibę (adres) oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania (adres) oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer identyfikacyjny uzyskany w państwie członkowskim siedziby pracodawcy dla celów podatkowych albo ubezpieczeniowych), przewidywaną liczbę pracowników delegowanych na terytorium RP wraz z danymi obejmującymi ich imię i nazwisko, datę urodzenia oraz obywatelstwo, przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia delegowania pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, adresy miejsca pracy pracowników delegowanych na terytorium RP, charakter usług uzasadniający delegowanie pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także dane osoby oddelegowanej i miejsce przechowywania dokumentów, o których mowa poniżej.

Ponadto, zgodnie z art. 24 ust. 1 pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP ma obowiązek wyznaczenia osoby upoważnionej do pośredniczenia w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów lub zawiadomień, przebywającej w okresie delegowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dokumentacja dotycząca oddelegowanych pracowników

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP jest obowiązany w okresie delegowania do przechowywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w postaci papierowej lub elektronicznej odpowiedniej dokumentacji, w tym kopii umowy o pracę pracownika delegowanego lub innego równoważnego dokumentu poświadczającego warunki zatrudnienia, dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracownika delegowanego w zakresie rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz liczby godzin przepracowanych w danym dniu lub jej kopii, a także dokumentów określających wysokość wynagrodzenia pracownika delegowanego wraz z wysokością dokonanych odliczeń zgodnie z właściwym prawem oraz dowodów wypłaty pracownikowi wynagrodzenia lub ich kopii.

Pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP jest obowiązany, na wniosek Państwowej Inspekcji Pracy, do udostępniania w okresie delegowania dokumentów powyższych dokumentów oraz ich tłumaczenia na język polski nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

Ponadto, w okresie 2 lat po zakończeniu wykonywania pracy przez pracownika delegowanego na terytorium RP na wniosek Państwowej Inspekcji Pracy Pracodawca może zostać zobowiązany do dostarczenia w/w dokumentów (w tym przetłumaczonych na język polski) po zakończeniu wykonywania pracy przez pracownika delegowanego, nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

4. Odpowiedzialność solidarna w przypadku wykonywania prac związanych z robotami budowlanymi lub utrzymaniem obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 7 ustawy wykonawca powierzający wykonanie powyższych prac pracodawcy delegującemu pracownika na terytorium RP ponosi wobec pracownika delegowanego odpowiedzialność solidarną z tym pracodawcą za jego zobowiązania powstałe w trakcie wykonywania tych prac z tytułu zaległego wynagrodzenia, w tym również w odniesieniu do przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

W ustawie przewidziano możliwość zwolnienia się z powyższej odpowiedzialności w przypadku dochowania należytej staranności przez wykonawcę powierzającego wykonanie prac budowlanych, polegającej na przekazaniu pracodawcy delegującemu pracownika na terytorium RP pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia i odebraniu od niego potwierdzenia złożenia oświadczenia do PIP.

Ponadto należy zastrzec, iż do powierzenia wykonania prac związanych z robotami budowlanymi lub utrzymaniem obiektu budowlanego przez wykonawcę powierzającego wykonywanie tych prac pracodawcy delegującemu pracownika na terytorium RP, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nie stosuje się wyżej opisanej odpowiedzialności solidarnej.

5. Termin dostosowania praktyki pracodawców zatrudniających pracowników delegowanych w dniu wejścia ustawy w życie

W wypadku, gdy delegowanie pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trwa już w dniu wejścia omawianej ustawy tj. w dniu 18 czerwca 2016 r. pracodawcy delegujący pracowników zobowiązani są do złożenia oświadczenia opisanego w pkt 2) niniejszej informacji oraz dopełnienia obowiązku przechowywania dokumentów, o którym mowa w pkt 3) niniejszej informacji w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 18 września 2016 roku. Ponadto udostępnienie dokumentów, do którego odnosi się pkt 3) niniejszej informacji również w takim wypadku może nastąpić po dniu 18 września 2016 r.

Mając na uwadze powyższe, informujemy, iż wejście w życie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług wiąże się z koniecznością przestrzegania powyższych zasad i obowiązków.