Informacja prawna o konieczności uzupełnienia umów zawartych na czas określony w celu pominięcia limitów zawierania tych umów

Opublikowane w Informacje prawne

Uprzejmie przypominamy, że z dniem 22 lutego 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca modyfikację art. 251 k. p. poprzez określenie limitu długości stażu pracy u danego pracodawcy w ramach umowy na czas określony w wymiarze 33 miesięcy po upływie, którego dany pracownik u danego pracodawcy będzie mógł być zatrudniony na czas nieokreślony. Nowelizacja zmieniła także maksymalną liczbę umów zawieranych na czas określony, wprowadzając limit 3 umów. Bez znaczenia dla zliczania zarówno limitu czasowego jak i ilościowego, pozostaje także okres przerwy między poszczególnymi umowami.

Obecnie obowiązujący art. 251 k. p., przewiduje wyjątki od konieczności zastosowania wskazanych limitów. Limity te nie są stosowane do umów na czas określony zawartych:

  1. w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

  2. w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

  3. w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

  4. w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Niezwykle istotny w obecnym okresie przejściowym jest fakt, że wskazane wyjątki obowiązują nie tylko umowy zawarte po 22 lutym 2016 roku, lecz także umowy trwające a nawiązane przed wejściem w życie ustawy nowelizującej. Z tego względu przepisy przejściowe ustawy nowelizującej Kodeks pracy nakładają na strony takich umów o pracę obowiązek ich uzupełnienia o wskazanie ich celu lub okoliczności tego przypadku w terminie 3 miesięcy od 22 lutego 2016 roku. Zauważyć należy, że uzupełnienie umowy we wskazanym zakresie można dokonać tylko w trybie porozumienia stron. Nie może ono zostać dokonane w drodze wypowiedzenia zmieniającego, dokonanego jednostronnie przez pracodawcę, bowiem nie dotyczy warunków pracy ani płacy pracownika.

Przepisy ustawy przejściowej nie przewidują sankcji za nieuzupełnienie umowy o pracę o jeden z celów jej zawarcia, niemniej jednak należy uznać, iż brak uzupełnienia umowy w terminie może wykluczyć możliwość odstępstwa od w/w limitu albo co najmniej w sposób istotny utrudnić pracodawcom możliwość dowodowego wykazywania zaistnienia takiego odstępstwa.

W wyniku tego, mimo, że pracownik został zatrudniony na zastępstwo to zatrudnienie to wlicza mu się zarówno do limitu 33 miesięcy zatrudnienia, jak i do ilości zawieranych z danym pracownikiem umów na czas określony.

Dodatkowo pamiętać należy, że Ustawodawca zobowiązał pracodawców do informowania właściwego Okręgowego Inspektora Pracy w ciągu 5 dni od zawarcia umowy lub jej uzupełniania o obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy uzasadniające zawarcie umowy na czas określony tj. wyjątek z art. 251 § 4 pkt. 4 k. p. Wyłącznie za niedopełnienie tego obowiązku pracodawcy grozi sankcja przewidziana w art. 281 pkt. 1a) k. p. tj. grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

W związku z powyższym przypominamy, że termin uzupełnienia umów upłynie w dniu 21 maja 2016 roku.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje będą dla Państwa przydatne.