Najnowszy projekt Ustawy o Sygnalistach

INFORMACJA PRAWNA Z DNIA 4 KWIETNIA 2024 ROKU

OBOWIĄZEK PRZEKAZANIA PRZEZ PŁATNIKA SKŁADEK INFORMACJI IMIR ZA 2023 ROK DO 28 LUTEGO 2024 ROKU

 

Polska musi niezwłocznie wdrożyć do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Termin przewidziany na  częściową implementację wskazanej dyrektywy upłynął w dniu
17 grudnia 2021 r., a każdy dzień opóźnienia wiąże się z narastającymi sankcjami w postaci kar finansowych.

Nowy rząd zaproponował projekt, który został przedłożony w dniu 12 stycznia 2024 roku do Stałego Komitetu Rady Ministrów, jednak przewidywał rozwiązania, co do których zostały zgłoszone uwagi przez: Ministra ds. Unii Europejskiej, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Obrony Narodowej, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz, przede wszystkim, organizacje społeczne.
To powodowało konieczność ustalenia nowego projektu ustawy, który uwzględnia zgłaszane zastrzeżenia.

Zmieniony projekt został przedłożony Radzie Ministrów w dniu 2 kwietnia 2024 r. i oczekuje na skierowanie ustawy do Sejmu. Biorąc pod uwagę pilną potrzebę wdrożenia tych regulacji, wnioskować można, że Rada Ministrów będzie starała się dokonać tego jak najszybciej.

Kluczowe zmiany w projekcie

W nowym projekcie dokonano kilku istotnych zmian. Zmieniono m. in. wysokość minimalnego odszkodowania przewidzianego dla tzw. sygnalisty w przypadku „działań odwetowych” pracodawcy – sygnalista będzie mógł otrzymać odszkodowanie w wysokości co najmniej przeciętnej płacy. Poprzedni projekt zakładał minimalną rekompensatę dwunastokrotnie wyższą, co było szeroko krytykowane. Dokonano również zmiany sposobu rozwiązywania sporów kompetencyjnych – odciążono Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz stosowania bezpośrednio przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczących sporów o właściwość. Rzecznik Praw Obywatelskich ma być z kolei instytucją odpowiedzialną
za udzielanie wsparcia sygnalistom.

Obowiązki pracodawcy

Według najnowszego projektu ustawy, pracodawca będzie musiał opracować procedurę zgłoszeń wewnętrznych. W konsekwencji wdrożyć będzie trzeba nie tylko samą procedurę, ale także odpowiednią infrastrukturę i mechanizmy umożliwiające pracownikom dokonywanie zgłoszeń wewnętrznych. Ze względu na relatywnie krótkie vacatio legis przewidziane w projekcie – 3 miesiące od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, a także , rekomendujemy Państwu podjęcie już teraz działań niezbędnych do realizacji nakładanych przez ustawę obowiązków.

Wsparcie kancelarii

Nasza kancelaria stale monitoruje proces legislacyjny związany z ustawą o sygnalistach, jak i zaangażowana jest w dokładną analizę wprowadzanych zmian. Z przyjemnością pomożemy Państwu we wdrożeniu procedury i systemu dla zgłoszeń wewnętrznych, a także przeprowadzimy szkolenia
ze stosowania wskazanych regulacji. Przez cały czas pozostajemy do Państwa dyspozycji, zapraszamy do kontaktu.

WERSJA PDF