Kasy zapomogowo-pożyczkowe – trwają prace legislacyjne

Opublikowane w Aktualności

Rządowy projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych (druk sejmowy 1313) zakłada nowe uregulowania funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych (KZP). Dotychczas podstawę działania kas zapomogowo-pożyczkowych w polskim systemie prawnym stanowią przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach  zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263), zwanej dalej „u.z.z.”, oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. poz. 502), zwanego dalej „rozporządzeniem z 1992 r.”, wydanego na podstawie art. 39 ust. 5 u.z.z. Projektowane regulacje zakładają uszczegółowienie zasad powoływania, funkcjonowania i likwidacji KZP.

Kasa zapomogowo-pożyczkowa może być utworzona w zakładzie pracy, jeżeli 10 pracowników zadeklaruje gotowość przynależności do niej. Jej celem jest przede wszystkim wsparcie pracowników poprzez udzielanie pożyczek krótko- i długoterminowych oraz zapomóg w razie trudnej sytuacji losowej członków kasy.

POBIERZ PEŁNĄ INFORMACJĘ PRAWNĄ