Informacja prawna: Zwaloryzowana wartość posiłków dla pracowników

W dniu 1 września 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Najistotniejsze zmiany w treści rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotyczą realnej waloryzacji wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych. Dotychczasowa wartość tych śwadczeń niestanowiąca podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosiła 300 zł obecnie tj. o 1 września wartość ta wzrosła do 450 zł. Jest to realnie wysoki wzrost dotychczasowej wartości świadczenia, gdyż stanowi wzrost o 50% względem pierwotnej wartości zwolnienia, która od 2022 roku wynosiła 300 zł. Tym samym wprowadzona zmiana w znacznym stopniu zdaje się rekompensować zmiany rynkowe zaistniałe od 2022 roku a w szczególności wysoką inflację z ostatnich lat.

Podkreślić należy, że w latach 2004-2022 wartość tego świadczenia opiewała na 190 zł. Tym samym należy zauważyć, że prawodawca niewątpliwie zaczął reagować na potrzeby urynkowienia i dopasowania faktycznych wartości świadczeń do kosztów świadczeń, które będą ponoszone przez pracodawców na rzecz pracowników. Przedmiotowe zwolnienie pozwoli na niezaliczanie do podstawy wymiaru ubezpieczeń społecznych realnych lub przynajmniej urealnionych kosztów posiłków przyznawanych pracownikom. Brak waloryzacji tego zwolnienia realnie pogarszałby sytuację pracowników którzy byliby obciążani dodatkowymi kosztami ubezpieczeń społecznych za posiłki, które mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i jakości świadczonej pracy, jak również pracodawcy w przypadku niezwiększenia wartości danego świadczenia ponosiliby większe koszty działalności, gdyż zobligowani byliby nie tylko do ponoszenia wyższych kosztów posiłków dla pracowników (ze względu na wzrost wartości produktów), jak i ze względu na konieczność podnoszenia kosztów ubezpieczenia społecznego od kwoty przewyższającej obowiązujące do 1 września 2023 roku zwolnienie w wysokości do 300 zł. Tym samym przedmiotową zmianę należy ocenić korzystnie zarówno z punktu widzenia interesów pracowników jak i pracodawców.

W razie pytań i wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

 

WERSJA PDF